Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Agribank Thái Nguyên tập huần nghiệp vụ tín dụng năm 2019

Agribank Thai Nguyen tap huan nghiep vu tin dung nam 2019Trong các ngày t 29/6 đến 2/7/2019, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Thái Nguyên đã t chc 02 lp tp hun nghip v  tín dng năm 2019 cho 355 cán b trong toàn chi nhánh.

Hi ngh đã tp trung gii thiu, nghiên cu Quy chế cho vay đi vi khách hàng trong h thng Agribank theo Quyết đnh 225/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/4/2019; Hướng dn s 1225/QĐ-NHNo-TD ngày 18/6/2019 v Hướng dn Quy chế cho vay đi vi khách hàng trong h thng Agribank. Hi ngh cũng đã trin khai nhng đim mi, đim khác bit gia Quyết đnh v tín dng có hiu lc t 01/7/2019 so vi các quyết đnh trước đây đ các chi nhánh trong toàn tnh áp dng thc hin.

Hi ngh tiến hành tho lun ni dung va trin khai, các cán b tham d Hi ngh đã phát biu, tho lun sôi ni xoay quoanh các vn đ tín dng mi như: Nhng quy đnh v đa bàn cho vay, lãi sut cho vay, b h sơ cho vay, cho vay bù đp tài chính, cho vay theo hn mc quy mô nh áp dng đi vi cá nhân, cp tín dng theo hn mc, quy đnh chi tiết v các khâu trong công tác xét duyt cho vay, b phn nghip v có chc năng thm đnh tín dng đc lp vi cá nhân, b phn có chc năng quan h khách hàng theo quy đnh ca Agribank…..

Hi ngh tp hun đã giúp cho cán b qun lý ch đo hot đng tín dng đúng chính sách tín dng, cán b tín dng thc hin tt chc năng, nhim v được giao, tuân th quy đnh ca pháp lut và Agribank, hn chế các tn ti, sai sót trong thm đnh, kim tra, giám sát, qun lý khon vay và m rng cho vay đi vi khách hàng.

Xem 2049 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng