Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
TIN MỚI

MB Ageas Life khuyến mãi “Kế hoạch thông minh - Rinh ngay quà tặng”

MB Ageas Life khuyen mai Ke hoach thong minh 1T 20/6 - 30/9/2019, Công ty Bo him nhân th Ngân hàng Quân đi (MB Ageas Life) trin khai chương trình khuyến mi “Kế hoch thông minh - Rinh ngay quà tng”.

Ni dung

Bên mua bo him là cá nhân mua hàng hóa, dch v khuyến mi nêu ti Đim 2 nêu trên qua kênh phân phi MB, np đ phí bo him kỳ đu trong thi gian khuyến mi và được phát hành hp đng bo him chm nht trong ngày 30/9/2019 đt các điu kin theo quy đnh ti Đim 8 dưới đây.

Cơ cu gii thưởng:

MB Ageas Life khuyen mai Ke hoach thong minh 2Ghi chú: Phí bo him quy năm (APE) ca Sn phm Kiến to ước mơ và Sn phm Kế hoch thông minh không bao gm phí bo him đóng thêm (Top up). Phí các sn phm bo him b tr (Riders) được tính trong APE khi xét thưởng.

Ni dung chi tiết th l Chương trình khuyến mi:

1. Điu kin, cách thc, th tc c th khách hàng phi thc hin đ được tham gia chương trình khuyến mi:  

- Khách hàng tham gia các sn phm Bo him nhân th ca MB Ageas Life quy đnh ti Đim 2, tha mãn điu kin v APE quy đnh ti Đim 7, np đy đ Phí bo him kỳ đu trong thi gian khuyến mi (20/6/2019 - 30/9/2019) và hp đng bo him được phát hành chm nht ngày 30/9/2019;

- Hp đng bo him ca khách hàng không b hy/thay đi phí dn đến không đ điu kin nhn quà trong thi gian cân nhc ca hp đng bo him (21 ngày k t ngày khách hàng nhn được hp đng bo him).

2. Thi gian đa đim, cách thc và th tc trao thưởng

- Khách hàng s được thông báo đáp ng tiêu chí nhn quà tng, loi quà tng theo quy đnh ti Đim 7 nêu trên ti thi đim np h sơ yêu cu bo him, tr trường hp quà tng là Voucher du lch.

- Quà tng cho khách hàng đt đ điu kin nêu ti Đim 8.1 s được MB Ageas Life trao/chuyn cho khách hàng chm nht vào ngày 30/11/2019.

- Sau 10 ngày k t ngày MB Ageas Life nhn được bng chng Khách hàng nhn được quà tng (báo phát thành công hoc có văn bn ký nhn trc tiếp ca Khách hàng), chuyên viên chăm sóc khách hàng ca MB Ageas Life s gi đin đ xác nhn vic khách hàng đã được nhn quà tng.

- Trường hp khách hàng hy/thay đi hp đng bo him trong Thi gian cân nhc dn đến vic không đ điu kin nhn quà tng, khách hàng có trách nhim hoàn li tin mt tương đương vi giá tr quà tng đã nhn hoc MB Ageas Life s khu tr s tin tương ng giá tr quà tng khi thanh toán bt kỳ khon tin nào cho khách hàng.

- Thi hn kết thúc trao thưởng: 30/11/2019

- Khách hàng nhn quà tng phi chu chi phí đi li, ăn cho vic nhn quà tng và thuế thu nhp cá nhân theo quy đnh ca pháp lut.

Thông tin chi tiết, liên h: S đin thoi: 024 2229 6666 - Máy l: 6006; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 1543 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.