Thứ hai, 17 Tháng 2 2020
TIN MỚI

VAMC đặt mục tiêu xử lí 145.000 tỉ đồng nợ xấu trong 5 năm tới

Hinh anh VAMCKế hoch kinh doanh và phát trin giai đon 2019 - 2023 ca Công ty TNHH MTV Qun lí Tài sn ca các T chc tín dng Vit Nam (VAMC) đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyt ngày 30/5, theo đó, trong 5 năm ti s  x lí được ít nht 145.000 t đng n xu.

Mc tiêu trong 5 năm ti ca VAMC là hoàn thành cơ bn vic x lí n xu đã mua bng trái phiếu đc bit (TPĐB), đy mnh hot đng mua bán n xu theo cơ chế th trường m mà trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm.

Tng n xu lũy kế đến hết năm 2020 VAMC đt ra ti thiu là 330.000 t đng. Trong đó, n xu theo giá tr th trường (GTTT) được tp trung hơn, mc tiêu đến hết năm 2020 ti thiu là 20.000 t đng theo giá mua n.

Đng thi t năm 2019, vì n xu mua bng TPĐB ca các T chc tín dng (TCTD) yếu kém có th gây ri ro cho h thng nên phm vi và s lượng n xu mua bng TPĐB s tuân theo quyết đnh ca NHNN nhm bo đm n đnh và an toàn h thng.

V x lí n, VAMC đt mc tiêu x lí hết s n xu đã mua đến hết năm 2020 (không tính các khon n xu mua bng TPĐB ca các TCTD yếu kém gây ri ro cho h thng). Giai đon 2021 - 2023, VAMC s tp trung x lí n xu đã mua theo giá tr th trường và tiếp tc x lí s n xu đã mua bng TPĐB.

Mt kế hoch quan trng na là vic thiết lp, vn hành sàn giao dch mua bán n xu, nhm đy mnh hot đng mua bán n tp trung, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm. Đ án d kiến trình cp thm quyn phê duyt và trin khai ngay trong năm 2020 và khung pháp lí v thiết lp và vn hành sàn s được đ xut năm 2020 - 2021.

Đ x lí n xu đã mua bng TPĐB, VAMC s phi giám sát và y quyn cho các TCTD qun lí, rà soát đánh giá khách vay và phi hp các cơ quan có thm quyn đ có phương án x lí n phù hp vi quy đnh ca pháp lut, hoc có th trin khai bán đu giá khon n, tài sn bo đm (TSBĐ) theo quy đnh.

Đi vi vic mua/bán n xu theo giá tr th trường, VAMC s ưu tiên các khon n xu có giá tr ln, ưu tiên chuyn các khon n xu đã mua bng TPĐB sang mua theo giá tr th trường theo quy đnh, mua n theo lô đ đy nhanh quá trình mua/bán và x lí n xu.

Đi vi vic to lp sàn giao dch s được xây dng t h thng công ngh thông tin kết ni vi Trung tâm Thông tin tín dng thuc NHNN (CIC), các Công ty Qun lí tài sn (AMC) và các TCTD nhm phân loi, đánh giá kh năng x lí và thu hi n. Bên cnh đó, cn kp thi công khai hot đng mua/bán và danh mc TSBĐ, các thông báo đu giá nhm thúc đy s phát trin ca th trường mua bán n chuyên nghip.

Xem 263 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.