Thứ hai, 17 Tháng 2 2020
TIN MỚI

PIDM không ngừng phát triển nhằm bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền

PIDMTng công ty Bo him tin gi Malaysia (PIDM) là mt cơ quan Chính ph được thành lp năm 2005 trên cơ s Đo lut Tng công ty BHTG Malaysia (Đo lut PIDM). PIDM đt mc tiêu thúc đy nim tin ca công chúng thông qua vic tr thành cơ quan x lý và bo v người tiêu dùng tài chính tt nht.

Nhim v ca PIDM là qun lý hai h thng bo v người tiêu dùng tài chính là h thng bo him tin gi (DIS) và h thng bo v ch hp đng dch v bo him (TIPS); đm bo tin gi không b tn tht ti các ngân hàng thành viên; h tr các ngân hàng thành viên qun tr ri ro; t đó thúc đy hoc đóng góp cho s n đnh ca h thng tài chính.

Thc tin trin khai chính sách BHTG ca PIDM

Trong quá trình phát trin, PIDM đã không ngng cng c chc năng nhim v đ đt mc tiêu ca mình. Đến nay, PIDM đã khng đnh được v trí, vai trò quan trng trong h thng tài chính ngân hàng Malaysia và tr thành mt trong nhng t chc BHTG tiên tiến trong khu vc và trên toàn thế gii.

Phát trin h thng phí BHTG

K t khi được thành lp vào năm 2005, PIDM áp dng h thng phí đng hng. Sau đó, PIDM nghiên cu h thng phí phân bit và đến năm 2008 trin khai thành công h thng thu phí phân bit. Ti thi đim này, các t chc tham gia BHTG s np các mc phí khác nhau tùy theo mc đ ri ro t 0,03% đến 0,24% tng s dư tin gi được bo him. H thng phí bao gm 4 mc phí: 0,03%; 0,06%; 0,12% và 0,24%.

PIDM áp dng h thng phí phân bit nhm đm bo s công bng đi vi các t chc tham gia BHTG trên nguyên tc t chc nào có nguy cơ gây ra ri ro ln hơn cho qu BHTG và h thng tài chính ngân hàng thì s phi đóng mc phí BHTG cao hơn các t chc hot đng an toàn lành mnh. Do vy, khuyến khích các ngân hàng qun lý ri ro tt hơn, t đó góp phn đm bo hot đng lành mnh ca h thng tài chính ngân hàng. PIDM  không ngng nghiên cu phát trin h thng phí phân bit cho tng loi hình t chc tham gia BHTG.

Cơ chế tính phí phân bit ca PIDM liên tc được đánh giá li nhm đm bo tính cp nht và phù hp trong h thng ngân hàng không ngng phát trin. Ln đánh giá li cơ chế tính phí phân bit gn đây ca PIDM là năm 2017. Hin nay, h thng phí phân bit ca PIDM gm 4 mc phí là0,06%; 0,12%; 0,24% và 0,48%. Vic sa đi cơ chế tính phí phân bit năm 2017 nhm đáp ng vi s phát trin ca h thng ngân hàng khi các ngân hàng ngày càng đa dng hóa cơ cu ngun vn, ngoài tin gi truyn thng, các công c n dài hn đang ni lên như mt ngun vn n đnh, được công nhn theo các tiêu chun ca Basel III cũng như các tiêu chun mi ca th trường vn Malaysia.

Tăng hn mc sau khng hong tài chính toàn cu 2008

Tháng 10/2008, Chính ph Malaysia đã thông báo v cơ chế bo đm toàn b ca Chính ph do PIDM qun lý trong vòng 2 năm đ nâng cao nim tin công chúng đi vi h thng tài chính ngân hàng. Theo đó, PIDM chi tr vi hn mc 60.000RM (tương đương khong 14.295 USD) mi người gi tin, phn vượt hn mc do Chính ph cung cp.

Sau khi kết thúc cơ chế bo đm toàn b, PIDM đã tăng hn mc bo him tin gi t 60.000 RM lên 250.000 RM (tương đương hơn 61.000 USD) đi vi h thng bo him tin gi (DIS). Ti thi đim tăng hn mc, hn mc BHTG ca PIDM có th bo v toàn b 99% người gi tin ti các ngân hàng thành viên. Đến nay, vi hn mc 250.000 RM, 97% người gi tin được bo v toàn b. Đi vi h thng bo v quyn li bo him và bo him Hi giáo (TIPS), tùy theo loi s được bo him vi giá tr ti đa là 500.000 RM (tương đương hơn 122.000 USD).

Xác đnh t l qu mc tiêu

Năm 2011, PIDM thiết lp cơ chế qu bo him tin gi mc tiêu da trên nguyên tc qu mc tiêu phi đ ln đ bù đp tn tht trong hu hết các tình hung tn tht mà PIDM có th gp phi, t đó to nim tin cho người gi tin, nhưng không gây nh hưởng nghiêm trng đến li nhun ca các ngân hàng thành viên. Đ xác đnh t l qu mc tiêu, PIDM s dng Phương pháp mô hình hóa giá tr ri ro đ đánh giá mc đ ri ro tài chính ca PIDM trong vic cung cp bo him tin gi. PIDM cũng đã s dng phương pháp mô phng Monte Carlo trong vic xây dng phân phi tn tht thng kê, da trên 10 triu kch bn tn tht ngu nhiên. T phân phi tn tht này, PIDM đã xác đnh mc vn đ đ chi tr cho các tn tht vi đ tin cy 98,7%. Theo đó, t l qu mc tiêu ca PIDM nm trong khong t 0,60% đến 0,90% tng s tin gi được bo him cho c qu bo him tin gi thông thường và Hi giáo.

Xây dng cơ chế x lý hiu qu

Mt  cơ chế x lý hiu qu cho phép x lý các t chc tài chính mà không gây ra s gián đon h thng nghiêm trng, đng thi bo v các qu công, duy trì nim tin ca công chúng vào h thng tài chính và hn chế ri ro đo đc. Mt khía cnh ca cơ chế này là xây dng kế hoch phc hi và x lý cho các t chc thành viên. Năm 2016, PIDM và Ngân hàng Trung ương Malaysia đã thiết lp khung chính sách cho vic trin khai kế hoch phc hi cũng như x lý đ v (RRP) cho các t chc tài chính. Sáng kiến chung này đm bo vic trin khai kế hoch phc hi và x lý đ v được thc hin hiu qu. Giai đon đu ca RRP đã bt đu được thc hin thông qua bài tp thí đim lp kế hoch phc hi vào tháng 7/2017 cho các ngân hàng thí đim được chn.

Sau khi hoàn thành các bài tp thí đim lp kế hoch phc hi, PIDM s phi hp cùng Ngân hàng Trung ương Malaysia thc hin các bài tp thí đim lp kế hoch x lý. Trong quá trình này, các ngân hàng tham gia các bài tp thí đim s có cơ hi đưa ra ý kiến đi vi các yêu cu lp kế hoch x lý trước khi các yêu cu này được đưa ra toàn h thng. PIDM s tham gia vi các thành viên mng an toàn tài chính trong sut quá trình phát lp kế hoch x lý. Các t chc thành viên có kiến thc chuyên sâu v các hot đng kinh doanh và hot đng đóng vai trò quan trng trong quy trình lp kế hoch x lý. PIDM hp tác vi các t chc thành viên đ phát trin các kế hoch x lý ca h nhm đm bo các kế hoch đó kh thi và đáng tin cy.

Liên tc thc hin các bài tp mô phng tình hung chi tr

Bt đu t năm 2010, PIDM liên tc thc hin các bài tp mô phng nhm đm bo mc đ sn sàng ca PIDM trong trường hp xy ra đ v ngân hàng. Các bài tp mô phng ca Malaysia bao gm can thip và x lý đ v mt ngân hàng, can thip và x lý đ v mt công ty bo him, thc hin tng bước hoc tt c các bước ca quy trình chi tr trong trường hp đ v ngân hàng. T đó, PIDM kim tra và nâng cp các h thng và cơ s h tng, tìm kiếm thêm các bin pháp nhm đm bo hot đng x lý, bao gm c vic chi tr nếu cn thiết, s được thc hin nhanh chóng và hiu qu nhm bo v tt nht người gi tin.

Năm Bài tập mô phỏng
2010 Thực hiện can thiệp và xử lý một ngân hàng
2011 Thực hiện 2 mô phỏng nhỏ và một bài tập mô phỏng 2,5 ngày can thiệp và xử lý đổ vỡ một ngân hàng
2012 Thực hiện bài tập mô phỏng đầu tiên về can thiệp và xử lý đổ vỡ một công ty bảo hiểm
2013 Thực hiện một bài tập mô phỏng đổ vỡ một công ty bảo hiểm
2014 Thực hiện từng bước hệ thống và quy trình chi trả trong trường hợp can thiệp và xử lý đổ vỡ
2015 Thực hiện bài tập mô phỏng đổ vỡ ngân hàng
2016 Thực hiện một bài tập mô phỏng chi trả 3 ngày cho 1 ngân hàng thí điểm quy mô trung bình
2017 Thực hiện một bài tập mô phỏng chi trả phạm vi đầy đủ của một ngân hàng thành viên thí điểm

Ngun: Báo cáo thường niên PIDM 2017

Cng c và nâng cao nhn thc công chúng

PIDM rt quan tâm và tích cc trin khai các chương trình nâng cao nhn thc công chúng và giáo dc tài chính, mt b phn không th thiếu trong khuôn kh bo v người gi tin. PIDM cho rng, mt t chc BHTG hiu qu phi ph biến nhng kiến thc cn thiết cho cng đng, giúp h có đ thông tin khi đưa ra nhng quyết đnh tài chính. Hàng năm, PIDM đu có thêm nhng sáng kiến đ m rng đi tượng và nâng cao cht lượng ca chương trình giáo dc này đ giúp chương trình ngày mt có nhng kết qu cao hơn.

PIDM đã trin khai công tác truyn thông đến công chúng qua nhiu chiến dch qung cáo, t chc hi tho, đào to cho các nhóm đi tượng khác nhau trên toàn quc, các chương trình giáo dc tài chính trên các phương tin truyn thông và chiến dch truyn thông đi chúng. PIDM cũng s dng truyn thông xã hi như mt kênh tiếp cn hiu qu ti các đi tượng mc tiêu khác nhau.

Bài hc kinh nghim cho Vit Nam

Đ có th bo v tt nht người gi tin, góp phn duy trì s n đnh ca các t chc tín dng, bo đm s phát trin an toàn, lành mnh ca hot đng ngân hàng, BHTGVN cn không ngng phát trin, duy trì nim tin ca người gi tin vào h thng tài chính ngân hàng. T kinh nghim ca PIDM, BHTGVN có th cân nhc nghiên cu và trin khai:

- Nghiên cu đ xut điu chnh hn mc BHTG nhm bo v toàn b trên 90% người gi tin (theo khuyến ngh ca Hip hi bo him tin gi quc tế, hn mc BHTG cn bo v toàn b 90 - 95% người gi tin).

- Xác đnh t l qu mc tiêu nhm duy trì nim tin ca công chúng vào h thng bo him tin gi.

- Xây dng cơ chế x lý hiu qu, thc hin các bài tp mô phng chi tr nhm đm bo mc đ sn sàng ca BHTGVN trong trường hp xy ra đ v.

- Đa dng hóa các hình thc truyn thông nhm nâng cao nhn thc ca công chúng v chính sách bo him tin gi và vai trò ca BHTGVN.

- Xây dng h thng phí phân bit nhm đm bo s công bng đi vi các t chc tham gia BHTG. Tuy nhiên, vic này cũng đt ra nhng thách thc đi vi các cơ quan qun lý khi vic đánh giá, xếp loi các t chc tham gia bo him tin gi cn đm bo minh bch và có tham kho ý kiến vi t chc tham gia bo him tin gi. Đc bit, trong bi cnh h thng ngân hàng Vit Nam đang trong giai đon tái cơ cu, chưa thc s n đnh, bt kỳ thay đi nào v chính sách cũng có th gây nh hưởng ln đi vi h thng.

Vic áp dng phí phân bit có th s tăng thêm gánh nng tài chính đi vi mt s t chc tham gia bo him tin gi, đc bit là nhng t chc hot đng yếu kém phi chu mc phí cao hơn. Do đó, khi quyết đnh chuyn đi t h thng phí đng hng sang h thng phí phân bit, các cơ quan qun lý cn cân nhc và đm bo các điu kin cn và đ đ tránh nhng tác đng tiêu cc nh hưởng đến an toàn ca h thng ngân hàng và phát huy được nhng yếu t tích cc ca h thng này.

Theo DIV

Tài liu tham kho: 1/ https://pidm.gov.my; 2/ Báo cáo thường niên PIDM 2017; 3/ Bài trình bày Tng công ty BHTG Malaysia: Hành trình tr thành cơ quan x lý và bo v người tiêu dùng tài chính tt nht, Ông Rafiz Azuan Abdullah, Tng giám đc Tng công ty BHTG Malaysia, APRC 2018; 4/ Bài trình bày Transformation of Deposit Insurance:Lessons Learnt, a Decade After theGlobal Financial Crisis, APRC 2017

Xem 320 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.