Thứ hai, 17 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Tín dụng nông nghiệp, nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo

Hinh anh nong nghiep nong thonThi gian qua, bên cnh các chính sách h tr phát trin nông nghip, nông thôn, ngành ngân hàng luôn đng hành, kp thi h tr bà con khi khó khăn do thiên tai, hoc thit hi trong sn xut nông nghip do thiên tai, dch bnh. Đng thi, vn ngân hàng cũng hướng đến các đi tượng chính sách, góp phn xóa đói gim nghèo.

G khó cho nông nghip khi thiên tai, dch bnh

Thc hin ch đo ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhng tháng đu năm 2019, các t chc tín dng (TCTD) đã có các gii pháp tháo g khó khăn cho sn xut, nht là lĩnh vc nông nghip, nông thôn.

Vic cho vay lĩnh vc lúa go thc hin theo cơ chế chung ti Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP ca Chính ph v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn; Thông tư 10/2015/TT-NHNN ca NHNN hướng dn trin khai Ngh đnh 55; Ngh đnh 116/2018/NĐ-CP sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh 55 và Thông tư 25/2018/TT-NHNN sa đi, b sung Thông tư 10. Ngoài ra, Chính ph đã ban hành Ngh đnh s 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 thay thế Ngh đnh 109/2010/NĐ-CP v kinh doanh xut khu go. NHNN đã ban hành Công văn 7378/NHNN-TD ngày 01/10/2018 ch đo các TCTD ch đng cân đi ngun vn đ cho vay kp thi các nhu cu vn ca thương nhân kinh doanh, đu tư, chế biến thóc, go, người sn xut lúa; đng thi áp dng bin pháp c th theo ch đo ca Th tướng Chính ph và hướng dn ca NHNN đ điu tiết th trường trong trường hp giá thóc, go hàng hóa gim quá thp bt hp lý.

Đ kp thi h tr tiêu th lúa v đông xuân năm 2019, ngay sau ngh Tết Nguyên đán,  NHNN đã t chc Hi ngh ngành ngân hàng cho vay đy mnh tiêu th lúa go vùng Đng bng sông Cu Long (ĐBSCL).  Theo đó, NHNN đã yêu cu tp trung ngun vn, gii ngân đáp ng kp thi và đy đ nhu cu vn ca doanh nghip, thương nhân đ thu mua thóc, go cho người dân; riêng các NHTM nhà nước tiên phong h lãi sut cho vay ngn hn xung còn 6%/năm đ h tr các doanh nghip thu mua lúa go. Theo V Tín dng các ngành kinh tế (NHNN), đến cui tháng 5/2019, các TCTD ti khu vc ĐBSCL đã thc hin gii ngân khong 10.719 t đng cho các t chc, cá nhân thu mua trên 1,7 triu tn lúa go v đông xuân 2019, góp phn hn chế đà gim giá lúa go cho bà con nông dân. 

Đến tháng 02/2019, trước tình hình dch t ln châu Phi, NHNN đã yêu cu các TCTD, NHNN chi nhánh các tnh đang có dch nm sát tình hình cho vay đi vi ngành chăn nuôi ln trên đa bàn và dư n b thit hi đ kp thi thc hin gii pháp tháo g khó khăn, h tr người dân như cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi vay, tham mưu cho UBND các tnh, thành ph các bin pháp x lý n vay theo quy đnh ti Ngh đnh 55, 116 ca Chính ph. Đến nay, tng s n được h tr khong hơn 200 t đng, cho vay mi khôi phc sn xut kinh doanh khong hơn 144 t đng.

Đi vi hin tượng cây tiêu chết, cung vượt cu, giá gim mnh khiến cho người trng tiêu gp khó khăn trong thi gian gn đây, NHNN đã có văn bn ch đo các TCTD ch đng có gii pháp tháo g khó khăn đi vi các h dân trng tiêu theo quy đnh. NHNN cũng ch đng làm vic vi UBND tnh Gia Lai và Đoàn Đi biu Quc hi tnh Gia Lai v các gii pháp tháo g khó khăn cho người trng tiêu. Theo báo cáo ca V Tín dng các ngành kinh tế (NHNN), các TCTD xem xét, áp dng các bin pháp h tr cho trên 6.450 khách hàng (cơ cu li n 337 t đng; điu chnh gim lãi sut 706 t đng; cho vay mi khôi phc sn xut kinh doanh 845,6 t đng; cho vay chuyn đi cây trng 118 t đng; đ ngh khoanh n khon vay ti Ngân hàng Chính sách xã hi (NHCSXH) đt 107 triu đng.

Hin nay, NHNN đang tiếp tc phi hp vi các b, ngành và ch đo các TCTD đy mnh trin khai mt s chương trình tín dng như: Cho vay h tr gim tn tht trong nông nghip theo Quyết đnh 68/2013/QĐ-TTg, cho vay khuyến khích phát trin nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip sch theo Ngh quyết s 30/NQ-CP, cho vay phát trin thy sn theo Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP ca Chính ph; chương trình cho vay nhà xã hi theo Ngh quyết 100/2015/NQ-CP; các chương trình tín dng ti NHCSXH...

Đi vi chương trình cho vay khuyến khích phát trin nông nghip công ngh cao, nông nghip sch theo Ngh quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 ca Chính ph, NHNN cũng phi hp các B, ngành tháo g khó khăn trong quá trình trin khai.     Thc tế, vic trin khai chương trình còn gp mt s khó khăn như: S lượng các doanh nghip được cp giy chng nhn doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao, khu, vùng nông nghip ng dng công ngh cao còn hn chế; Các tiêu chí xác đnh d án nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip sch chưa rõ ràng, không phù hp, gây khó khăn cho ngân hàng xác đnh đi tượng th hưởng chính sách; Các doanh nghip chưa có ngun lc tài chính tt, chưa thc s sn sàng tham gia sn xut nông nghip ng dng công ngh cao mt cách bài bn, chưa có phương án sn xut nông nghip ng dng công ngh cao hiu qu và phương án tr n vay chưa kh thi, th trường tiêu th không n đnh. Ngoài ra, vic trin khai cp giy chng nhn quyn s hu tài sn trên đt nông nghip ti các đa phương (theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 ca B Tài nguyên và Môi trường) đ người dân làm th tc đăng ký giao dch bo đm vay vn ngân hàng còn chm.

Vi nhng n lc ca ngành ngân hàng, tín dng đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn đến cui tháng 4/2019 đã tăng khong 5% so vi cui năm 2018, chiếm t trng khong 25% tng dư n đi vi nn kinh tế (cùng kỳ năm 2018 tăng 5,8%, t trng 20,85%).

Vn ngân hàng góp phn xóa đói, gim nghèo

Đi vi cho vay các đi tượng chính sách, bên cnh đy mnh cho vay tín dng thương mi, NHCSXH tiếp tc trin khai các chương trình tín dng chính sách ưu đãi đi vi h nghèo và các đi tượng chính sách theo kế hoch tăng trưởng tín dng được giao t đu năm là 8%. Dư n cho vay các chương trình tín dng chính sách đi vi h nghèo và các đi tượng chính sách ti NHCSXH đt hơn 195 nghìn t đng vi gn 6,7 triu h còn dư n. Các chương trình này đã góp phn vào công cuc xóa đói gim nghèo ti Vit Nam.

Ngày 22/2/2019, Thng đc NHNN kiêm Ch tch HĐQT NHCSXH ký ban hành Quyết đnh s 12/QĐ-HĐQT v vic nâng mc cho vay và thi hn cho vay ti đa đi vi h nghèo đáp ng nhu cu vn phc v sn xut, kinh doanh.

Theo đó, k t ngày 01/3/2019, NHCSXH nâng mc cho vay ti đa đi vi h nghèo t 50 triu đng/h lên 100 triu đng/h không phi bo đm tin vay. Đng thi, nâng thi hn cho vay ti đa lên 120 tháng, phù hp vi quá trình sinh trưởng và phát trin ca các đi tượng đu tư dài hn... Các chương trình cho vay có quy đnh áp dng mc cho vay ti đa như h nghèo (chương trình cho vay h cn nghèo, h mi thoát nghèo, cho vay phát trin kinh tế - xã hi vùng dân tc thiu s và min núi theo quy đnh ti Quyết đnh s 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016) theo đó cũng được nâng mc cho vay lên ti đa 100 triu đng. T khi áp dng mc vay mi (1/3/2019) đến cui tháng 5/2019, doanh s cho vay h nghèo đt 4.016 t đng (doanh s cho vay đi vi món vay trên 50 triu đng đt 666 t đng), doanh s cho vay h cn nghèo, h mi thoát nghèo, h dân tc thiu s đt 10.937 t đng (trong đó, doanh s cho vay đi vi món vay trên 50 triu đng đt 1.290 t đng).

Tiếp tc m rng tín dng hiu qu

Đ trin khai có hiu qu Ngh quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Ch th 09/CT-TTg  ngày 01/4/2019 v các gii pháp tp trung tháo g cho sn xut kinh doanh, bo đm mc tiêu tăng trưởng 6 tháng và c năm 2019 ca Chính ph, 6 tháng cui năm 2019, NHNN s tiếp tc điu hành tín dng nhm kim soát quy mô tín dng phù hp vi ch tiêu đnh hướng đi đôi vi nâng cao cht lượng, m rng tín dng tp trung vào lĩnh vc ưu tiên, lĩnh vc sn xut kinh doanh, h tr tăng trưởng kinh tế theo mc tiêu Chính ph đ ra. Kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro.

Bên cnh đó, NHNN tiếp tc ch đo các TCTD trin khai các chương trình tín dng theo ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph đi vi các ngành, lĩnh vc như: nông nghip nông thôn, DNNVV, các chương trình mc tiêu quc gia và tín dng xanh, chương trình cho vay h tr nhà xã hi… Kp thi phi hp các B, ngành liên quan x lý khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình thc hin.

Quyết lit trin khai Kế hoch hành đng s 1178/QĐ-NHNN ngày 31/5/2019 ca ngành ngân hàng trin khai Ch th 12/CT-TTg ca Th tướng Chính ph nhm hn chế tín dng đen, trong đó chú trng khuyến khích các TCTD phát trin các sn phm tín dng tiêu dùng lành mnh, đáp ng nhu cu tiêu dùng ca người dân, đc bit là các đi tượng thu nhp thp, công nhân lao đng, người dân vùng sâu vùng xa, vùng đng bào dân tc thiu s; đơn gin hóa th tc, tăng kh năng tiếp cn vn ca người dân; Tiếp tc làm vic, phi hp cht ch vi các t chc chính tr - xã hi, B Công an (đơn v đu mi x lý v tín dng đen) và các B, ngành, đa phương trin khai các gii pháp c th đ đy mnh tín dng phc v sn xut và tiêu dùng ca người dân, góp phn cùng các B, ngành, đa phương liên quan đu tranh đy lùi tín dng đen.

Ngành ngân hàng cũng tiếp tc tăng cường phi hp vi các đa phương đy mnh chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip to điu kin thun li trong vic tiếp cn vn ca người dân, doanh nghip; ch đo các TCTD bám sát tình hình sn xut kinh doanh ca khách hàng, kp thi thc hin các gii pháp h tr khách hàng vượt qua khó khăn, n đnh và khôi phc sn xut (min gim lãi vay, xem xét cơ cu li thi hn tr n, tăng hn mc cho vay mi), đc bit là din biến dch t ln Châu Phi; Tiếp tc ch đo NHCSXH thc hin các chương trình tín dng đi vi h nghèo và các đi tượng chính sách, đc bit là rà soát li các chính sách đ đ xut đy mnh cho vay tiêu dùng đi vi h nghèo và các đi tượng chính sách nhm bo đm an sinh xã hi, nâng cao đi sng cho người dân.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 215 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.