Thứ hai, 17 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Agribank Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2019

Agribank Lam Dong tap huan nghiep vu tin dung nam 2019Ngày 15 - 16/6/2019, ti thành ph Bo Lc, Ngân hàng nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Lâm Đng đã t chc Hi ngh tp hun nghip v Tín dng năm 2019.

Tham d tp hun có các đng chí trong Ban giám đc; Trưởng, phó các phòng nghip v ti Hi s; Lãnh đo các chi nhánh loi II, Phòng giao dch; Trưởng, phó phòng Kế hoch kinh doanh chi nhánh loi II; T trưởng tín dng phòng Giao dch cùng gn 300 cán b, nhân viên phòng Kim tra kim soát ni b, cán b hu kim và cán b tín dng.

Hi ngh được ông Hà S Vnh - Phó Ban Tín dng Agribank - T trưởng t son tho Hướng dn Quy chế cho vay đi vi khách hàng trong h thng Agribank, cùng mt s chuyên viên ca Ban đến d và truyn đt các ni dung liên quan đến các quy chế mi v cho vay đi vi khách hàng.

Qua bui tp hun, các hc viên nm bt được nhng đim mi so vi các quy chế cho vay trước đây: Quy chế được xây dng trên cơ s hướng dn chung cho các đi tượng khách hàng không tách riêng cho vay pháp nhân và cá nhân; Nhng quy đnh v đa bàn cho vay, lãi sut cho vay, b h sơ cho vay, cho vay bù đp tài chính, cho vay theo hn mc quy mô nh áp dng đi vi cá nhân, cp tín dng theo hn mc được ban hành trong cùng mt văn bn hướng dn; Quy đnh chi tiết v các khâu trong công tác xét duyt cho vay ti Agribank nơi cho vay phù hp vi yêu cu ca NHNN: Cá nhân, b phn có chc năng thm đnh tín dng đc lp vi cá nhân, b phn có chc năng quan h khách hàng, thm đnh li (nếu có), phê duyt cho vay, qun lý n có vn đ, qun lý các gii hn tín dng, trích lp d phòng và XLRR…

Sau 2 ngày làm vic khn trương, nghiêm túc, Hi ngh tp hun nghip v tín dng năm 2019 đã kết thúc thành công tt đp. Agribank Lâm Đng đã yêu cu toàn th cán b, nhân viên, đc bit là đi ngũ cán b tín dng phi thường xuyên t chc hc tp quy trình, quy chế tín dng, chun mc đo đc ngh nghip ca cán b ngân hàng… nhm nâng cao trình đ, năng lc chuyên môn nghip v, ý thc trách nhim, đo đc ngh nghip cho cán b, nhân viên nói chung và cán b tín dng nói riêng đ đáp ng tt yêu cu nhim v công tác.

Xem 1576 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.