Thứ hai, 27 Tháng 1 2020
TIN MỚI
Chuyên gia Lux - Dev tìm hiểu về Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

Chuyên gia Lux - Dev tìm hiểu về Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

Ngày 05/6/2019, ti Cơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng Vit Nam, Tiến s Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký Hip hi đã có bui tiếp, làm vic vi lut sư Monique Bachner - Chuyên gia Cơ quan Hp tác Phát trin Luxembourg (Lux - Dev) tìm hiu, tham vn v B chun mc đo đc nghề nghiệp và quy tc ng x ca cán b ngân hàng (B chun mc) đã được ban hành và đang trin khai thc hin trong toàn h thng Ngân hàng và các t chc hi viên ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Trao đi vi các chuyên gia, Tng Thư ký Nguyn Toàn Thng gii thiu khái quát quá trình xây dng, ban hành, trin khai B chun mc. T năm 2014, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã ban hành “Quy tc đo đc ca Hip hi Ngân hàng” mc dù các tiêu chí cơ bn ca chun mc đo đc khá đy đ, nhưng vn ít được các t chc hi viên quan tâm. Năm 2018, thc hin ch đo ca Ngân hàng Nhà nước, Hip hi Ngân hàng Vit Nam nghiên cu, xây dng và ban hành B chun mc đ cán b, nhân viên trong toàn ngành Ngân hàng thc hin. Xut phát t đc tính ngh nghip, tham kho kinh nghim ca các đi tác nước ngoài và thc tin ca h thng ngân hàng Vit Nam, Hip hi Ngân hàng đã son tho các tiêu chí v đo đc và nhng quy tc ng x cn phi có ca cán b ngân hàng, t chc ly ý kiến tham gia rng rãi ca các t chc hi viên, các cá nhân, t chc trong và ngoài Hip hi để hoàn chnh, ban hành B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng, gm 6 chun mc đo đc nêu nhng điu cán b cn phi làm và không được làm (1/ Tính tuân th, 2/ S cn trng, 3/ S liêm chính, 4/ S tn tâm và chuyên cn, 5/ Tính ch đng - sáng to - thích ng, 6/ Ý thc bo mt thông tin) và 2 quy tc ng x (1/ Vi khách hàng, đi tác bên ngoài t chc hi viên, 2/ Gia cp trên và cp dưới trong ni b t chc hi viên) có tính ct lõi mà mi cán b ngân hàng cn phi có. Được s h tr ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, cui tháng 3/2019 B chun mc đã chính thc được công b rng rãi đ cán b ngân hàng, t chc tín dng thc hin và đ xã hi giám sát. Hin, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đang thc hin kế hoch trin khai B chun mc, giai đon đu trong 3 năm (2019 - 2021).

Tng Thư ký Nguyn Toàn Thng cũng nhn mnh đến ý nghĩa ca vic đưa B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng và thc tin cuc sng. Do đc tính ngh nghip, các ngân hàng, t chc tín dng cn phi làm tt công tác qun tr ri ro, nht là ri ro đo đc, vì thế vic thc hin các chun mc đo đc và quy tc ng x là mt phn không tách ri trong xây dng văn hóa doanh nghip ngân hàng cũng như hình thành nếp nghĩ, ý thc ca mi cán b ngân hàng. Hip hi Ngân hàng không phi là cơ quan qun lý, không s dng các mnh lnh hành chính mang tính bt buc, vì thế vic trin khai B chun mc phi là mt quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tc, kiên trì và chú trng làm tt trên c 3 khâu: vn đng, tuyên truyn, đào to đ h tr, giúp đ có hiu qu các t chc hi viên hoàn thành nhim v.

Lut sư Monique Bachner đã chia s mt s vn đ v tính hiu lc, cũng như cách thc t chc đưa B chun mc vào thc tin cuc sng, đng tình vi kế hoch trin khai B chun mc ca Hip hi Ngân hàng trong thi gian ti, Lut sư Monique cũng cho biết, nhng ghi nhn t Hip hi Ngân hàng Vit Nam s rt hu ích, giúp cá nhân mình cũng như Lux - Dev đt được kết qu tt trong s hp tác vi ngành Tài chính Vit Nam trong tương lai.

Lux - Dev đang là cơ quan đi din cho Chính ph Luxembourg thc hin d án “Nâng cao năng lc lĩnh vc tài chính - VIE/032 giai đon 2016-2020”.
Xem 2726 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 08-06-2019 7:49 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.