Thứ tư, 22 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Ung dung tri tue nhan tao trong linh vuc ngan hang 1Bài viết nghiên cu mt s ng dng ca trí tu nhân to hin ti trong hot đng ngân hàng đ khng đnh vai trò ca trí tu nhân to đi vi tương lai ca ngành Ngân hàng. Đng thi, đánh giá thc tin ng dng trong hot đng ca ngân hàng trên thế gii và Vit Nam.

S bùng n ng dng thành tu t cuc Cách mng công nghip 4.0, trí tu nhân to là ch đ được tho lun nhiu hin nay. T các tro như Siri và Alexa, đến các Chatbots được to ra bi Facebook và Drift, trí tu nhân to đang ngày càng tác đng mnh m đến các lĩnh vc kinh tế - xã hi, trong đó có lĩnh vc ngân hàng.

Các ng dng ca trí tu nhân to trong hot đng ca ngân hàng hin nay

Trí tu nhân to (AI) là mt ngành thuc lĩnh vc khoa hc máy tính. Là trí tu do con người lp trình nhm giúp máy tính có th t đng hóa các hành vi thông minh như con người. AI bao gm các cơ s lý thuyết và vic lp trình xây dng ca các h thng máy tính có th thc hin các nhim v thường đòi hi trí thông minh ca con người như: Nhn thc th giác, nhn dng ging nói, ra quyết đnh và dch gia các ngôn ng. Trước s bùng n ca cuc Cách mng công nghip (CMCN) 4.0, hin nay, các ng dng ca AI được s dng nhiu hơn trong hot đng ca ngân hàng, c th:

Th nht, Chatbots cho dch v khách hàng.

Chatbots được xem là ng dng đu tiên và là hình thc d thy nht, có sc nh hưởng ca AI được áp dng trong hot đng ca ngân hàng mà không cn đến s can thip ca nhân viên ngân hàng. Vi ng dng này, khách hàng không cn phi đến các ngân hàng đ truy vn thông tin và tìm hiu các dch v b sung khác. Các dch v t đng này cung cp cho khách hàng s tin li trong vic gii quyết các truy vn thông qua mt h thng nhn tin trc tuyến, có th s dng máy tính xách tay hoc đin thoi thông minh thay vì phi đến mt chi nhánh.

Chatbots đã được chng minh hiu qu bi mt s ngân hàng hin đang s dng công ngh này. Thc tế cho thy, khách hàng s cm thy “t nht” khi gi đin hoc gi email cho ngân hàng trong trường hp truy vn thông tin nhưng h thy rt thun tin đ tr li “Xin chào” bi mt chatbot trên website ca ngân hàng. Cuc trò chuyn hiu qu, có h thng và chính xác s mang đến dch v khách hàng tt hơn. Các tr lý da trên AI nhn thc được các mu khách hàng đ t đó, có th thu hút khách hàng vào nhng thi đim thích hp, chng hn như khi h trên website ca ngân hàng hoc ng dng dành cho thiết b di đng. Quan trng hơn, chatbots được ci thin mt cách nht quán liên quan đến kh năng xác đnh chính xác các vn đ ca khách hàng và phn hi vi các gii pháp thích hp. AI có th nhn ra hàng chc nghìn biến th, t các câu hi ph biến mà khách hàng có th hi... đ t đó có cách tr li nhanh và tng hp nht.

Th hai, phát hin gian ln và chng ra tin.

Theo báo cáo va được công b gn đây bi McAfee cho thy, trong năm 2018, nhiu v vic gian ln trong lĩnh vc tài chính đã được phát hin trên toàn cu vi tng s tin lên đến 600 t USD. Đ ngăn chn các hành vi gian ln và ra tin, các ngân hàng đang gp rút chuyn đi và thích ng công ngh đ chng li các mi đe da, gian ln t bên ngoài. Các gii pháp kích hot AI và các mô hình tài chính tiên tiến mi s giúp các ngân hàng xác đnh, phân tích dòng tin trong thi gian thc và phát hin các giao dch gian ln có th dng li ngay khi chúng được phát hin. Hin nay, vic ng dng AI trong phân tích d liu ca các giao dch trong quá kh và hin ti, hành vi đin hình ca khách hàng có th được “lc” đ phát hin ra nhng vn đ bt thường. T đó, có th ngăn nga được các giao dch phm pháp hoc có thêm xác nhn t khách hàng được yêu cu trước khi giao dch có th tiến hành hay không.

Th ba, tr lý AI đ đu tư.

Hin nay, h thng ngân hàng đang “đi sâu” vào thế gii AI bng cách s dng h thng thông minh, đ giúp đưa ra quyết đnh đu tư và h tr nghiên cu ngân hàng đu tư. Chng hn, UBS (Thy Sĩ) hay ING (Hà Lan) đang ng dng h thng AI rà soát th trường đ thông báo cho các h thng giao dch thut toán ca h.

Ngoài ra, nhiu công ty dch v tài chính đang cung cp các nhà tư vn robot nhm giúp khách hàng ca h qun lý tt hơn dòng tin ca h. Thông qua cá nhân hóa, chatbots và mô hình khách hàng c th, nhng robot tư vn này có th cung cp nhng “tư vn cht lượng cao” v các quyết đnh đu tư và sn sàng cung cp bt c khi nào khách hàng cn. Hin nay, AI trong lĩnh vc ngân hàng đang tiếp tc chuyn đi đ cung cp mc giá tr ln hơn cho khách hàng, gim ri ro và tăng cơ hi làm công c tài chính cho nn kinh tế hin đi ca chúng ta.

Vai trò ca AI đi vi tương lai ca ngân hàng

Mt là, ci thin vic ra quyết đnh cho các khon vay và tín dng.

Hin ti, nhiu ngân hàng vn b hn chế s dng đim tín dng, lch s tín dng, tài liu tham kho ca khách hàng và các giao dch ngân hàng đ xác đnh xem cá nhân hay công ty có đáng tin cy hay không. Vi vic s dng các h thng da trên AI, có th giúp các ngân hàng đưa ra các quyết đnh v tín dng và cho vay có li hơn, an toàn hơn. Bên cnh đó, ngoài vic s dng d liu có sn, h thng quyết đnh cho vay da trên AI cũng có th xem xét hành vi và mu, đ xác đnh xem khách hàng có lch s tín dng hn chế có th thc s to khách hàng tín dng hay không...

Ung dung tri tue nhan tao trong linh vuc ngan hang 2Hai là, gim chi phí hot đng và ri ro ngân hàng.

Ngành Ngân hàng phn ln ng dng k thut s trong hot đng, nhưng thc tế cho thy, mt s quy trình vn gn nhiu vi các loi giy t. Khi đó, các ngân hàng phi đi mt vi chi phí hot đng và các vn đ ri ro đáng k do kh năng xy ra li ca con người. Hin nay, AI trong ngân hàng đang được áp dng cho các quy trình này đ loi b phn ln công vic tn thi gian và d mc li liên quan đến vic nhp d liu khách hàng t các hp đng, biu mu và các ngun khác. Ci thin nhn dng ch viết tay, x lý ngôn ng t nhiên và các công ngh khác, kết hp vi các công c t đng hóa quy trình thông minh, đang được s dng ngày càng nhiu trong các hot đng văn phòng đ x lý nhiu lung công vic ngân hàng.

Ngoài ra, bng cách thay thế các quy trình ca con người bng t đng da trên AI, các ngân hàng có th áp đt kim soát và kim soát quy đnh mà trước đây không th. Bng cách thay thế con người bng các tr lý thông minh, t đng, các ngân hàng có th tp trung ngun nhân lc vào các nhim v có giá tr cao hơn. Chng hn như: cung cp dch v mi cho khách hàng hoc ci thin s hài lòng ca khách hàng...

Ba là, ci thin sn phm ngân hàng.

AI có th phân tích các loi d liu khác nhau và thông qua đó, có th có được thông tin chi tiết v hành vi và s thích ca khách hàng. Bng cách hiu các yêu cu ca khách hàng, AI có th phc v h tt hơn vi các dch v ngân hàng tt nht có th. D liu lch s đóng mt vai trò không th thiếu trong vic tìm kiếm các mu mua ca khách hàng cn thiết đ cung cp các sn phm và dch v ngân hàng d kiến.

Chng hn, hu hết các ngân hàng truyn thng vn có quan h giao dch ch yếu vi khách hàng ca h (cung cp dch v gi tin và thanh toán). Thông qua vic nm gi v thông tin ca mt khách hàng cá nhân và bng cách s dng các k thut AI đ phân tích các thông tin này, ngân hàng có th đưa ra đ xut cho các sn phm tài chính phù hp vi tng đi tượng khách hàng. Có th nói, vi vic đ cao “cá nhân hóa”, AI đang tăng cường mi quan h khách hàng bng cách s dng ngôn ng t nhiên như mt cách thc mà khách hàng có th tương tác.

Bn là, AI trong h tr ngân hàng tuân th quy đnh

Ngân hàng là mt trong nhng lĩnh vc được điu tiết cao nht ca nn kinh tế. Chính ph thông qua các cơ quan qun lý chuyên ngành đ đm bo rng, khách hàng không s dng ngân hàng đ thc hin các hành vi ti phm v tài chính như gian ln và ra tin. Như vy, các ngân hàng phi tuân th rt nhiu quy đnh đ đm bo vic ngăn chn ra tin t phía khách hàng song cũng phi “duy trì s riêng tư ca khách hàng” (bí mt cá nhân ca khách hàng)... Vic tuân th quy đnh ca ngân hàng s làm phát sinh chi phí đáng k, nên các ngân hàng đang tìm kiếm các tr lý AI thông minh, luôn h tr theo dõi các giao dch, theo dõi hành vi ca khách hàng và kim tra và ghi li thông tin cho các h thng tuân th đ có cách điu tiết khác nhau. Ngoài ra, bng cách xem xét các hành vi và mô hình ca khách hàng thay vì các quy tc c th, các h thng da trên AI có th giúp các ngân hàng luôn tuân th quy đnh trong khi gim thiu ri ro chung...

Thc tin ng dng AI trong hot đng ca ngân hàng

Hin nay, AI được ng dng rng rãi trong lĩnh vc ngân hàng trên thế gii và Vit Nam. C th:

- JPMorgan Chase (M): JPMorgan Chase đã đu tư vào công ngh này và gn đây đã gii thiu mt nn tng “CoiN”. Nn tng này được thiết kế đ “phân tích các tài liu pháp lý và trích xut các đim và điu khon d liu quan trng”. Nếu như trước đây, vic đánh giá th công 12.000 tha thun tín dng thương mi thường đòi hi khong 360.000 gi, thì sau khi s dng công ngh AI này, cùng mt s lượng tha thun như vy có th được thc hin trong vài giây.

- Wells Fargo (M): Wells Fargo th nghim mt “Chatbot” thông qua nn tng Facebook Messenger vi “vài trăm nhân viên”. Tro này liên lc vi người dùng đ cung cp thông tin tài khon và giúp khách hàng đt li mt khu ca h. Công ngh AI cho phép Wells Fargo có mt tri nghim và biến nó thành mt cuc trò chuyn đơn gin trong môi trường thân thin. Đó là tin ích tiết kim thi gian rt ln cho nhng khách hàng bn rn hoc khách hàng thường dùng ca Messenger.

- Bank of America (M): Bank of America gn đây đã đy mnh công ngh AI vi s ra mt ca mt tro thông minh có tên là “Erica”. Erica là s kết hp trí thông minh nhân to vào dch v ngân hàng di đng, qua đó giúp khách hàng qun lý các nhu cu ngân hàng đơn gin và hiu qu hơn. Chatbot tn dng “phân tích tiên đoán và nhn tin nhn thc” đ cung cp hướng dn tài chính cho hơn 45 triu khách hàng ca chính ngân hàng này. Là mt thành phn tích hp ca tri nghim ngân hàng di đng, Erica được thiết kế đ khách hàng có th truy cp 24/7 và thc hin “giao dch hàng ngày” ngoài d đoán nhu cu tài chính riêng ca tng khách hàng và giúp h đt được mc tiêu tài chính ca mình cung cp các khuyến ngh thông minh. Erica là s kết hp trí thông minh nhân to vào dch v ngân hàng di đng, qua đó giúp khách hàng qun lý các nhu cu ngân hàng đơn gin và hiu qu hơn.

- Citibank (M): CitiBank đã đu tư chiến lược vào Feedzai, mt doanh nghip khoa hc d liu hàng đu thế gii hot đng trong thi gian thc đ xác đnh và loi b gian ln trong tt c các tuyến thương mi bao gm c ngân hàng trc tuyến và trc tiếp. Thông qua vic đánh giá liên tc và nhanh chóng lượng d liu ln, Feedzai có th tiến hành phân tích quy mô ln. Hot đng gian ln hoc có vn đ được xác đnh và khách hàng được cnh báo nhanh chóng. Dch v này cũng h tr các nhà cung cp dch v thanh toán và các nhà bán l theo dõi và bo v hot đng tài chính liên quan đến các công ty ca h.

- Commonwealth Bank of Australia (Australia): Commonwealth Bank of Australia đã cho ra mt Ceba ni b ca mình cho hơn mt triu khách hàng. Ceba cũng s có th phân bit thành công 500.000 cách khác nhau mà khách hàng có th yêu cu cho các hot đng ngân hàng khác nhau.

- UBS (Thy Sĩ): Ngân hàng UBS năm ngoái đã ra mt 2 h thng AI mi trên sàn giao dch, mt trong s đó là mt h thng phân tích các d liu th trường đ xác đnh các mu giao dch, t đó hình thành các chiến lược mi đ giao dch biến đng cho khách hàng. H thng quét thông qua các email ca khách hàng s xác đnh các yêu cu ca h v vic chia nh các giao dch khi ln gia các qu khác nhau, trước khi thc hin chuyn khon. Bng cách làm như vy, nếu như mt nhim v trước đây cn đến 45 phút có th được thc hin thì nay ch cn vài phút, do đó, đã gii phóng thi gian qun lý cho các ch ngân hàng.

- HSBC (Hong Kong): HSBC đã hp tác vi Quantexa đ khi đng phn mm AI nhm ngăn chn hành vi ra tin. Bng cách phân tích d liu ni b, công khai và giao dch trong mng lưới rng ln hơn ca khách hàng. Hơn na, liên doanh mi sau mt quan h đi tác HSBC da trên AI vào mùa hè năm ngoái vi Ayasdi khi đng đ “t đng hóa” các cuc điu tra chng ra tin mà trước đây có khi phi cn đến hàng ngàn người tham gia.

Ti Vit Nam, hin nay, mt s ngân hàng cũng đã đy mnh ng dng AI vào hot đng kinh doanh, c th như:

- Shinhanbank Vit Nam: Shinhanbank Vit Nam (ngân hàng 100% vn Hàn Quc) tiếp tc chng t s nhanh nhy ca mình khi bt tay vi Zalo (mt trong nhng đơn v tiên phong trong lĩnh vc AI ti Vit Nam) vào tháng 6/2018. Mc đích nhm ng dng công ngh hin đi vào lĩnh vc tài chính, mang li tin ích ti đa cho người dùng như: Tra cu và cp nht được nhng thông tin s dư tài khon, m th tín dng, vay vn tiêu dùng, vay mua nhà/xe và nhiu dch v đin t khác s được m rng hơn na trong tương lai; Gii đáp và cung cp thông tin cho khách hàng mi lúc mi nơi, kp thi và hoàn toàn min phí...

- TPBank: TPBank đã bt đu ng dng AI đ phc v khách hàng trong lĩnh vc ngân hàng s vi tro có tên gi là “T'Aio” trên Facebook Fanpage t tháng 7/2017. ng dng AI này có tác dng sau: Phn hi t đng khi nhn được đ ngh giao tiếp thông tin t khách hàng chưa ti 5 giây; hot đng 24/7 và liên tc hc hi; hoàn thin qua nhng ln h tr khách hàng đ dn tr nên thông minh và ging con người hơn nh ng dng trí thông minh nhân to. Khi nhn được câu hi t khách hàng, T'Aio s phân tích câu tr li có sn trong h thng d liu và đim mc đ t tin có th tr li (confidence level). Trong trường đim t tin cao và vượt qua mc có th tr li, T'Aio s phn hi khách hàng.

- VietABank: Trên trang Fanpage VietABank đã cp nht thành công Chatbot đáp ng nhu cu phc v khách hàng 24/7. C th: Tư vn khách hàng các thông tin v lãi sut, t giá, sn phm, biu phí… Gii đáp khách hàng các thc mc v đa đim, phí giao dch, quy trình m th; Tc đ gii đáp thông tin thc mc ca khách hàng chưa ti 5 giây cùng các kh năng k trên, Chatbot đã thay thế nhân viên chăm sóc khách hàng đ tư vn các giao dch phi tài chính.

Mt s vn đ đt ra

Thi gian qua, các ngân hàng thương mi ln trên thế gii đã ưu tiên trin khai chiến lược đu tư ng dng AI đ phc v khách hàng tt hơn, ci thin hiu sut và tăng doanh thu. Tuy nhiên, hu hết các ngân hàng này vn đang trong quá trình th nghim AI thông qua các giao din trò chuyn, trong đó Chatbots" và "giao din đàm thoi" ni lên như xu hướng chính.

Mc dù, có nhiu kỳ vng v s thay đi tích cc mà AI mang li, nhưng cũng có s lo ngi đáng k xung quanh công ngh này. Khi AI tiếp tc tr nên tiên tiến hơn, nhng công vic liên quan đến s lp li ca nhân viên ngân hàng, rt có th b AI s thay thế hoàn toàn cho con người, lúc đó kéo theo tình trng tht nghip, an sinh xã hi, bt n kinh tế, chính tr... Ngoài ra, AI phát trin cũng cn đến s đng thun s dng AI t phía người tiêu dùng, xu hướng này phát trin mnh t năm 2016 cho đến nay. Do vy, trong quá trình ng dng AI vào hot đng kinh doanh, các ngân hàng Vit Nam cn cân nhc, da vào tình hình sc khe tài chính, kh năng đu tư v cơ s h tng, công ngh... ca mình đ có l trình, bước đi thích hp.

ThS. Lê Th Anh Quyên, ThS. Trn Nguyên Sa - Trường Đi hc Ngân hàng TP. H Chí Minh

Tài liu tham kho: 1. https://www.globalbankingandfinance.com/how-will-ai-change-the-face-of-banking/; 2. https://www.techemergence.com/ai-in-banking-analysis/; 3. https://www.forbes.com/sites/vishalmarria/2018/09/26/is-artificial-intelligence-replacing-jobs-in-banking/#2f091e7d3c55; 4. https://internationalbanker.com/banking/how-ai-is-disrupting-the-banking-industry/; 5. https://www.idgconnect.com/idgconnect/analysis-review/1018981/banking-adopting-ai-technology; 6. https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/how-ai-can-boost-banking-services.

Xem 1761 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.