Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng báo cáo về phát triền bền vững”

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng báo cáo về phát triền bền vững”

Ngày 29/5/2019, ti TP. H Chí Minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) phi hp vi T chc Tài chính quc tế (IFC), Qu quc tế Bo v thiên nhiên (WWF) và T chc Sáng kiến báo cáo toàn cu (GRI) t chc khóa đào to “Phương pháp xây dng báo cáo v phát trin bn vng” cho các t chc hi viên VNBA.

Khóa đào to nhm giúp cho các t chc hi viên nm được phương pháp xây dng Báo cáo v phát trin bn vng có cht lượng và theo đúng thông l quc tế.

Ti khóa hc, hc viên đã được các ging viên là nhng chuyên gia có nhiu kinh nghim đến t Singapore, Philippines hướng dn và cung cp nhiu thông tin b ích như: Đánh giá v ngân hàng bn vng trong khu vc ASEAN; Sáng kiến Báo cáo toàn cu, B tiêu chun GRI, Hướng dn cho ngành tài chính ngân hàng; Xây dng cơ s d liu và báo cáo v tài chính bn vng…

Trên thế gii, hin có khong 70 quc gia đưa ra các quy đnh pháp lý bt buc doanh nghip ca mình phi công b báo cáo v phát trin bn vng theo đnh kỳ. Trong đó, nhng quc gia có s lượng doanh nghip và ngân hàng tham gia nhiu nht được k đến là M, Úc, Brazil, Trung Quc, n Đ, Nam Phi.

Ti Vit Nam, Chính ph đã ban hành Kế hoch hành đng quc gia thc hin Chương trình ngh s 2030 vì s phát trin bn vng phù hp vi các mc tiêu phát trin bn vng ca Liên hip quc. Đi vi ngành Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Ch th 03/2015/CT-NHNN v thúc đy tăng trưởng tín dng xanh và qun lý ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng. Ch th 03 có yêu cu hàng quý các ngân hàng phi xây dng và báo cáo v tài chính bn vng. Đi vi các công ty niêm yết trên th trường chng khoán, y ban Chng khoán Nhà nước đã ban hành Thông tư s 155/2015/TT-BTC, có hiu lc t ngày 1/1/2016, quy đnh bt buc các công ty niêm yết phi công b báo cáo phát trin bn vng trên th trường chng khoán, trong đó tích hp các thông tin v môi trường, xã hi và qun tr vào mu báo cáo thường niên. Đây là nhng căn c pháp lý quan trng đ thúc đy các doanh nghip nói chung, ngân hàng nói riêng nâng cao nhn thc và thc hành v phát trin bn vng.

Theo ông Nguyn Toàn Thng - Tng thư ký Hip Hi Ngân hàng Vit Nam: “Trên thc tế thì cht lượng báo cáo v phát trin bn vng Vit Nam vn đang giai đon khi đu. Ch mt s ít doanh nghip, ngân hàng lp được báo cáo có cht lượng, hoc s dng tiêu chun GRI (tiêu chun lp báo cáo phát trin bn vng đang được s dng theo thông l quc tế). Mt s doanh nghip niêm yết thc hin báo cáo đng nht, tuân theo nhng tiêu chun đáp ng được yêu cu t phía các nhà đu tư”.

Chia s nhng kinh nghim v công c đánh giá ngân hàng bn vng được áp dng ti Singaporen, bà Naomin Tan - Giám đc tài chính bn vng WWF, Singapore - cho biết: Năm 2015, Singapore đã đưa ra nhng vn đ: Ti sao các ngân hàng li cung cp tài chính cho nhng công ty làm nh hưởng ti môi trường? Mun bo tn thiên nhiên thì chúng ta phi làm gì? Ngân hàng có vai trò như thế nào trong kế hoch và chính sách ca khách hàng ca mình. Đ bo tn thiên nhiên và phát trin bn vng ,WWF đã hp tác cht ch vi các ngân hàng (vì các ngân hàng h tr tài chính cho khách hàng), đ đóng góp ý kiến chuyên gia trong lĩnh vc bo v môi trường. Các ngân hàng cũng nhn thy cn lng ghép, kết hp yếu t bn vng vào hot đng ca ngân hàng, qua đó ưu tiên h tr tài chính cho các công ty có ý thc và hành đng nhm bo v môi trường.

Bà Naomin Tan cũng cho rng, ti Vit Nam đã có mt s ngân hàng đã thc hin nhng ni dung v phát trin bn vng nhưng không nhiu. WWF mun xây dng các chun mc báo cáo đ h tr cho các ngân hàng Vit Nam áp dng mt cách d dàng vào mi ngân hàng. Theo bà Naomin Tan, bn báo cáo là quan trng đi vi ngân hàng, phi xác đnh được mc tiêu trng yếu đ đưa vào báo cáo, nói cách khác, đi vi ngân hàng thì cái gì là trng yếu và mc đ trng yếu được th hin qua báo cáo như thế nào. Bà Naomin Tan cũng đưa ra ví d, có th tham kho báo cáo các yếu t trng yếu ca Citi bank rt ngn gn và khoa hc, d hiu.

Các hc viên cũng được tham kho kinh nghim xây dng Báo cáo phát trin bn vng ca Sacombank vi 10 bước chun b; Xác đnh các vn đ quan trng cn báo cáo; Lĩnh vc trng yếu ca Sacombank; Lp kế hoch cho quá trình thu thp d liu; Tng hp báo cáo; Ch ra nhng khó khăn; Đnh hướng ci tiến.

Thông qua khóa đào to này, các t chc hi viên VNBA đã được trang b thêm thông tin, kiến thc đ có th thc hin tt hơn báo cáo phát trin vn vng, qua đó cũng rõ thêm vic hot đng ca t chc mình có tác đng như thế nào đến kinh tế, môi trường và xã hi đ đưa ra được nhng quyết đnh đúng hướng trong kinh doanh, phi hp vi nghiên cu phát trin trong bi cnh mi.

Xem 575 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng