Thứ năm, 24 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Agribank xử lý nợ xấu, quay vòng vốn phục vụ phát triển kinh tế

Hinh anh xu ly no xauDưới s ch đo ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, thi gian qua, Agribank thc hin quyết lit và trin khai đng b các gii pháp nâng cao cht lượng tín dng, x lý và kim soát n xu đến cui năm 2018 duy trì mc 1,51%.

Vi quyết tâm x lý n xu hiu qu hơn na, năm 2019, Agribank đ ra mc tiêu mua li toàn b n đã bán cho VAMC đ t x lý, song hành vi vic kim soát tt cht lượng tín dng, đưa dòng vn tiếp tc quay vòng phc v phát trin kinh tế đt nước.

Đy nhanh tiến đ x lý n xu

Ngày 15/8/2017 là thi đim Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các TCTD chính thc có hiu lc. Theo các chuyên gia kinh tế, hai trong s tác đng chính ca Ngh quyết này đến lĩnh vc ngân hàng và nn kinh tế nói chung đó chính là khơi thông ngun vn đưa vào đu tư cho sn xut, kinh doanh và phc v phát trin kinh tế - xã hi, đng thi góp phn nâng cao ý thc tuân th nhng tha thun trong hp đng tín dng, hp đng bo đm tin vay gia bên vay và cho vay, tuân th quy đnh ca pháp lut liên quan đến quan h tín dng.

Quyết lit trin khai Ngh quyết s 42, đến nay, t l n xu ca toàn Ngành Ngân hàng đã được kim soát và duy trì mc dưới 3%; riêng Agribank, t l này duy trì dưới mc 2%.

Thc hin Ngh quyết 42, Ch th s 06/CT-NHNN và Kế hoch hành đng ca toàn ngành ngân hàng v x lý n xu, ngay sau khi có văn bn ch đo ca NHNN, Agribank đã xây dng và trin khai Chương trình hành đng vi nhng gii pháp rt c th, quyết lit, như: T chc rà soát, xây dng, tp hun quy chế thu gi tài sn đm bo, gii quyết tranh chp liên quan đến tài sn đm bo, bán n xu cho VAMC theo giá th trường; Mnh dn, ch đng thc hin tng điu chnh gim lãi sut cho vay ca các khon n xu đến 15/8/2017, thi đim Ngh quyết 42 có hiu lc; Min, gim lãi tn đng theo thi hn tr n gc đ khuyến khích khách hàng tìm mi ngun thu tr n ngân hàng, đng thi h tr khách hàng phc hi sn xut kinh doanh; Cng c tăng cường năng lc hot đng ca Công ty qun lý n và khai thác tài sn Agribank (AMC)… Mc tiêu được Agribank quán trit ngay t đu đó là gn vic x lý n xu vi h tr, to điu kin cho khách hàng phc hi sn xut kinh doanh, vì vy, trong các phương án x lý n ca Agribank có c phương án chp nhn gim lãi sut đ góp phn h tr khách hàng tr n. Bên cnh đó, Agribank phi hp vi VAMC và các đơn v có liên quan trin khai mt s chính sách đng viên, khuyến khích khách hàng tr n ngân hàng. 

Vi s h tr ca Ngân hàng Nhà nước và các b, ban ngành, s quyết tâm ca Agribank, vic x lý n xu theo Ngh quyết 42 đã đem li nhiu kết qu, kết thúc năm 2018, n xu ni bng v mc 1,51%, thu hi được gn 12 nghìn t đng n đã bán và đã x lý ri ro, chiếm t l 14% tng dư n đã x lý, con s rt có ý nghĩa làm nên li nhun 2018 ca Agribank. Bên cnh đó, vi gn 26 nghìn t đng đã được trích lp d phòng ri ro, Agribank t tin đ kh năng mua li toàn b n đã bán cho VAMC và x lý kp thi các khon n xu phát sinh nếu có trong năm 2019.

Lũy kế đến 31/3/2019, Agribank thu hi và t x lý n xu xác đnh theo Ngh quyết 42 đt trên 93.000 t đng, bao gm: thu n gc đã bán cho VAMC; thu n gc đã x lý ri ro; thu và x lý n xu ni bng; thu và x lý n cơ cu gi nguyên nhóm n theo Quyết đnh 780, Thông tư 09 và Ngh đnh 55.

Không lơ là vi ri ro n xu

Thc hin tái cơ cu, năng lc tài chính ca Agribank không ngng được cng c, năm 2016, li nhun ca Agribank đt 4.212 t đng, năm 2017 đt 5.018 t đng, năm 2018 đt 7.525 t đng, là s bt phá k lc ca Agribank k t khi thành lp. T 2016 đến nay, Agribank đu có tên trong danh sách 20 doanh nghip np thuế cao nht c nước.

Cht lượng tín dng được ci thin, vi các gii pháp x lý n xu được trin khai đng b, cùng trin khai các bin pháp kim soát, phòng nga n xu mi phát sinh đã góp phn nâng cao cht lượng tín dng, đưa dòng vn quay vòng và phát huy tác dng đu tư phát trin kinh tế.

Quy mô tng tài sn tiếp tc tăng, đt 1,3 triu t đng. Năm 2019, Agribank phn đu tng tài sn tăng ti thiu 10%, li nhun đt ti thiu 10.000 t đng.

Năng lc qun tr điu hành, hot đng kim tra, kim toán ni b và qun lý ri ro tng bước được nâng cao dn tim cn vi thông l quc tế, cũng như đm bo tính minh bch trong hot đng.

Không ch quan vi nhng gì đt được, Agribank quán trit nhn thc không được phép lơ là vi ri ro n xu. Vi kỳ vng gii quyết ti đa x lý n xu, trin khai hiu qu hơn na Ngh quyết 42, t thc tin hot đng, Agribank mong mun nhng khó khăn, vướng mc liên quan v thu gi tài sn; v áp dng các th tc rút gn trong gii quyết tranh chp liên quan đến TSBĐ ti Tòa án; v x lý TSBĐ là d án bt đng sn; v nghĩa v np thuế (thuế thu nhp cá nhân, các khon n thuế, phí n khác liên quan đến TSBĐ); v mua bán n theo giá th trường… sm được tháo g. Trên thc tế, các TCTD rt lúng túng trong vic thc hin thu gi tài sn, nht là khi khách hàng không hp tác trong vic bàn giao tài sn, các cơ quan chc năng liên quan chưa phi hp h tr tích cc thì vic thu gi tài sn gp rt nhiu tr ngi, khó khăn.

Ngh quyết 42 đã h tr tích cc cho các TCTD trong vic thu hi n và đy nhanh tiến trình x lý n xu. Trong quá trình trin khai Ngh quyết 42, Agribank mong mun tiếp tc nhn được s s chia, phi hp cht ch, tích cc ca các B, ban, ngành và các đa phương, đng thi tin tưởng rng, vi s n lc, quyết lit ca c h thng chính tr vào cuc cùng các TCTD, trong đó có Agribank, hot đng x lý n xu s đt được hiu qu hơn na, đ dòng vn đang b chôn vùi khi lượng tài sn nm trong n xu s tiếp tc được khơi thông, quay vòng phc v phát trin nn kinh tế đt nước.

Xem 1854 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng