Thứ tư, 18 Tháng 9 2019
TIN MỚI

Để thị trường bất động sản hoạt động lành mạnh, ổn định hơn

De thi truong bat dong san hoat dong lanh manh on dinh honHin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang ly ý kiến rng rãi các B, ngành, Hip hi bt đng sn, doanh nghip và người dân đi vi D tho Thông tư thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy đnh các gii hn, t l bo đm an toàn trong hot đng ca các t chc tín dng.

Nhng quy đnh mi s góp phn giúp ngân hàng thương mi, chi nhánh NHNN thn trng, kim soát cht ch hơn đi vi cho vay phc v đi sng nhưng s dng vn vay vào mc đích kinh doanh bt đng sn, t đó gim thiu ri ro khi th trường bt đng sn có biến đng mnh theo chiu hướng xu. Điu này cũng giúp th trường bt đng sn hot đng lành mnh, n đnh hơn.

Hướng tín dng đáp ng nhu cu ca người dân v nhà

Thc hin ch trương ca Chính ph, ngành ngân hàng đã trin khai nhiu gii pháp nhm đm bo an toàn hot đng ngân hàng, đng thi thúc đy th trường bt đng sn phát trin lành mnh.

NHNN đã có nhiu văn bn yêu cu các TCTD tăng cường kim soát trong vic cp tín dng đi vi lĩnh vc tim n ri ro bt đng sn. Theo đó, tp trung ngun vn tín dng đu tư vào các d án nhà xã hi, các d án nhà thương mi có kh năng tiêu th tt, đáp ng nhu cu thc ca người dân; xem xét cp tín dng đi vi các d án, phương án vay vn kh thi; đm bo tính pháp lý, khách hàng có kh năng tr n vay đy đ và đúng hn; kim soát cht ch mc đ tp trung tín dng vào phân khúc bt đng sn cao cp, bit th, ngh dưỡng. Bên cnh đó, NHNN đã rà soát, sa đi, b sung quy đnh v t l đm bo an toàn trong hot đng ca TCTD như tăng h s ri ro đi vi các khon cho vay kinh doanh bt đng sn, gim t l dùng vn ngn hn đu tư trung dài hn.

Các gii pháp trên ca NHNN không nhng đm bo an toàn hot đng ca các ngân hàng mà còn thúc đy th trường bt đng sn phát trin lành mnh, giúp các ch đu tư d án bt đng sn gim dn s ph thuc vào vn vay ngân hàng, ch đng huy đng các ngun vn khác như phát hành trái phiếu doanh nghip, c phiếu, các qu đu tư bt đng sn… Hin nay ch đu tư thc hin d án bt đng sn t nhiu ngun khác nhau như vn ca ch đu tư, vn ng trước ca người mua nhà, vn vay ngân hàng và các ngun vn khác. Người dân, đc bit là người có thu nhp thp có điu kin ci thin v nhà .

Cơ cu dư n tín dng bt đng sn đã chuyn dch theo hướng tích cc, phù hp vi ch trương ca Chính ph và đnh hướng ca NHNN là kim soát tín dng kinh doanh bt đng sn và hướng tín dng đáp ng nhu cu ca người dân v nhà . Theo đó, dư n tín dng phc v kinh doanh bt đng sn được kim soát cht ch vi t trng và tc đ tăng trưởng thp hơn so vi dư n tín dng phc v nhu cu v nhà ca người dân. Vic các ngân hàng chuyn dch t cho vay đi vi ch đu tư sang cho vay người mua nhà góp phn tăng tính thanh khon ca các d án bt đng sn.

Kim soát tín dng bt đng sn đ tránh ri ro

Thc tế, tăng trưởng tín dng đang trong tm kim soát, cơ cu tín dng bt đng sn chuyn biến tích cc, hướng tín dng đáp ng nhu cu ca người dân v nhà , song NHNN không ch quan vi phân khúc mang tính ri ro cao như đu tư kinh doanh bt đng sn. Ngay t đu năm 2019, trong Ch th 01, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã ch đo các ngân hàng kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn.

Hin nay NHNN đang gi d tho sa đi Thông tư 36 đ ly ý kiến rng rãi các B, ngành, Hip hi Bt đng sn, doanh nghip và người dân. Trên cơ s các ý kiến tham gia, NHNN cho biết s xem xét quyết đnh vic thc hin có l trình và t l phù hp, đm bo tính minh bch, an toàn trong hot đng ca TCTD và góp phn phát trin th trường bt đng sn lành mnh, n đnh.

Theo D tho Thông tư thay thế Thông tư 36, NHNN đ xut tăng h s ri ro đi vi các khon vay ca cá nhân phc v nhu cu đi sng mà dư n gc ca mt khách hàng có giá tr trên 3 t đng lên mc 150%. Đng thi, áp dng h s ri ro 100% đi vi khon cho vay cá nhân đ phc v nhu cu đi sng có giá tr dưới 3 t đng (tr khon cho vay đ mua nhà có giá tr căn nhà dưới 1,5 t đng cho người có thu nhp thp có h s ri ro 50%).

H s ri ro 50% ch được áp dng cho các khon vay được bo đm toàn b bng nhà (bao gm c nhà hình thành trong tương lai), quyn s dng đt, công trình xây dng gn vi quyn s dng đt ca người vay trong ba trường hp: (i) Các khon vay nhm phc v hot đng kinh doanh; (ii) khon cho vay cá nhân đ mua nhà xã hi, mua nhà theo các chương trình, d án h tr ca Chính ph; (iii) khon cho vay cá nhân đ khách hàng mua nhà có giá tr dư n gc dưới 1,5 t đng.

Theo NHNN, vic điu chnh này xut phát t ch trương kim soát cht ch tín dng vào lĩnh vc bt đng sn theo hướng tht cht ngun tín dng, gim hn mc cho vay đi vi các d án bt đng sn cao cp và mt ch đu tư có nhu cu vay s lượng ln cho nhiu d án bt đng sn...

Đng thi, quy đnh này cũng là thông đip ca NHNN trong vic kim soát cho vay cá nhân phc v nhu cu đi sng liên quan đến bt đng sn đ mua nhà phân khúc cao cp, gián tiếp yêu cu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cn d tr thêm vn đi vi lĩnh vc bt đng sn có tim n ri ro.

NHNN cho rng quy đnh này s ít nh hưởng đến các TCTD có năng lc tài chính tt, t l an toàn vn cao. Đng thi, đây là mt thông đip đ to đng lc cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sm chun b sn sàng cho vic tuân th Thông tư 41 k t ngày 01/01/2020.

Bên cnh đó, quy đnh mi cũng góp phn giúp ngân hàng, chi nhánh NHNN thn trng, kim soát cht ch hơn đi vi cho vay phc v đi sng nhưng s dng vn vay vào mc đích kinh doanh bt đng sn, t đó gim thiu ri ro khi th trường bt đng sn có biến đng mnh theo chiu hướng xu. Điu này cũng giúp th trường bt đng sn hot đng lành mnh, n đnh hơn.

Đc bit, NHNN nhn mnh quy đnh mi này cũng s không nh hưởng đến nhu cu vay vn đ mua nhà xã hi, mua nhà theo các chương trình, d án ca Chính ph, nhà có giá tr dư n gc dưới 1,5 t đng/căn, cũng như nhu cu vay vn đ phc v sinh hot thiết yếu hàng ngày ca khách hàng (h s ri ro không thay đi).

D tho đ xut tăng h s ri ro đi vi các khon vay cá nhân được công b trong bi cnh Chính ph và Ngân hàng Nhà nước đã liên tc phát đi các thông báo v vic tăng cường kim soát tín dng chy vào lĩnh vc ri ro này.

Mt s chuyên gia nhìn nhn vic tăng h s ri ro nói trên và vic gim t l dùng vn ngn hn đu tư trung và dài hn là cn thiết nhm kim soát tt hơn tín dng bt đng sn, nn dòng vn đến đúng đi tượng, đc bit là nhng nhu cu thc v nhà ca người dân, qua đó thúc đy th trường bt đng sn phát trin lành mnh, n đnh hơn.

Theo TS. Nguyn Trí Hiếu, vic tăng h s ri ro cho vay mua nhà lên 150% là hp lý, giúp các ngân hàng tăng cường cho vay mua nhà đ và h tr chính sách xã hi ca chính ph. Ông Hiếu cũng cho rng, vic h t l ti đa ca ngun vn ngn hn được s dng đ cho vay trung và dài hn là nhm bo đm h thng ngân hàng Vit Nam ngày càng n đnh hơn. Đng thi, chuyên gia này cũng khng đnh, nếu không xiết li th trường bt đng sn thì nguy cơ bong bóng s ngày càng ln, đc bit trong phân khúc bt đng sn cao cp và ngh dưỡng.

Hơn na, trong bi cnh vn t có ca h thng ngân hàng đang tăng khá chm, đc bit ti khi các ngân hàng quc doanh thì vic nâng h s ri ro có xu hướng làm h s an toàn vn (CAR) ca các ngân hàng b suy gim. Chính vì vy, đ đm bo h s CAR theo quy đnh, các ngân hàng s phi hn chế cp tín dng cho các lĩnh vc có h s ri ro cao.

TS. Võ Trí Thành - chuyên gia kinh tế cho rng, kim soát cht lượng tín dng cũng như hn chế vn vào lĩnh vc bt đng sn là điu cn làm. Bên cnh vic các nhà băng thn trng khi cho vay lĩnh vc bt đng sn, các ch đu tư cũng phi gim bt s ph thuc vào vn tín dng ngân hàng.

Cùng chung quan đim, TS. Cn Văn Lc - chuyên gia kinh tế nhn đnh, siết tín dng bt đng sn không ch là hành đng tc thi, mà là xu hướng trong dài hn. Cn phát trin các ngun vn khác cho th trường này thay vì ch ph thuc vào tín dng t ngân hàng.

Theo Hoàng Anh

Xem 1116 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.