Thứ tư, 18 Tháng 9 2019
TIN MỚI

Thẻ chip hạn chế được rủi ro các giao dịch giả mạo, đảm bảo an ninh an toàn thanh toán

Hinh anh the chipĐ hoàn thin khung kh pháp lý áp dng Tiêu chun cơ s (TCCS) v th chip ni đa làm cơ s cho các TCTD thc hin, Thng đc NHNN ban hành Thông tư s 41/2018/TT-NHNN sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 19/2016/TT-NHNN quy đnh v hot đng th ngân hàng.

Thông tư s 41/2018/TT-NHNN yêu cu: T chc phát hành th (PHT), t chc thanh toán th (TTT) phi tuân th TCCS v th chip ni đa khi phát hành th khi có BIN (mã đnh dng ngân hàng) do NHNN cp và áp dng đi vi ATM, thiết b chp nhn th ti đim bán ca t chc TTT; Quy đnh l trình chuyn đi t th t sang th chip đi vi PHT và TTT. Công ty c phn Thanh toán quc gia Vit Nam (Napas) va chính thc phát thông tin bt đu chuyn đi th t sang th chip. Đây là s n lc trong ch đo điu hành ca NHNN Vit Nam cũng như Napas - đơn v được giao làm đu mi trong kế hoch chuyn đi th t sang th chip.

Sn sàng chuyn đi khong 75 triu th

T cui năm 2018, NHNN đã ban hành Quyết đnh s 1927/QĐ-NHNN công b B Tiêu chun cơ s v th chip ni đa là cơ s quan trng cho Napas trin khai nhim v. Trước đó, Napas cũng hoàn thành xây dng b tiêu chun, xây dng thành công B Tiêu chun th chip VN (VCCS - tiêu chun k thut th chip Vit Nam).

Nâng cp h thng phát hành th s phi đi cùng vi vic nâng cp h thng chuyn mch. Ngân hàng phi đu tư thêm, song h phi chp nhn vì đây là nhu cu tt yếu, phù hp vi xu thế chung ca các quc gia trên thế gii, góp phn đm bo an ninh, an toàn, bo mt thông tin, ngăn chn các hành vi gian ln trong hot đng phát hành và thanh toán th...

Năm 2018, s lượng giao dch thanh toán thc hin qua th ngân hàng đt gn 230 triu giao dch (tăng 19% so vi năm 2017) vi tng s tin giao dch là 592.000 t đng. Thanh toán qua th ngân hàng tăng mang li nhiu li ích cho xã hi, nhưng đi vi các đơn v cung cp dch v thanh toán thì phi đi mt vi nhiu ri ro tim n hơn, nht là khi th ghi n và th tín dng Vit Nam hu hết vn là th t.

Theo nhn đnh ca chuyên gia công ngh, đây là công ngh ca nhng năm 70, và ti phm ngày nay có th s dng công ngh cao đ đưa ra nhiu cách copy d liu trong đó. Mt s ri ro có th đến t loi th này như: làm gi th, gian ln th, s dng chip đin t hoc thiết b đc trc tiếp ly trm thông tin th đ thanh toán, rút/chuyn tin... Vic làm gi th được thc hin thông qua vic đánh cp các thông tin cá nhân và thông tin th bng cách skimming (dùng máy cà th có dùng hp qut th có chc năng mã hoá đ ghi trm thông tin th), trm cp thông tin trên hoá đơn cà th, skimming trên ATM, s dng phn mm gián đip đ trm thông tin... Vic chuyn đi t th t sang th chip đ đm bo an toàn bo mt ngày càng tr nên cp bách.

Theo ông Nguyn Quang Minh - Phó tng giám đc Napas, ln đu tiên ngành Ngân hàng có mt b tiêu chun chung thng nht v sn phm th thanh toán, giúp các ngân hàng và các hãng sn xut th và thiết b chp nhn th d dàng trin khai, giúp cho khách hàng có tri nghim thanh toán đng nht trên h tng thanh toán ca toàn b các ngân hàng. Napas đã tuân th tiêu chun VCCS theo đúng thông l quc tế và các t chc th ni đa các quc gia trong khu vc và thế gii, sn sàng đ đánh giá cho các sn phm th, thiết b chp nhn th và h thng x lý giao dch ca các hãng sn xut và ngân hàng.

Hin Napas và các ngân hàng đã và đang phi hp đ thc hin chuyn đi th và thiết b chp nhn th theo đúng l trình đt ra ca NHNN. Vi s lượng th t hin ti khong 75 triu th, s lượng POS khong 300.000 chiếc, tuy nhiên, đi din Napas cho rng, phn ln POS đã tuân theo Tiêu chun EMV và vic nâng cp đ h tr Tiêu chun th ni đa không quá phc tp.

Vai trò ca Napas là đơn v chuyn mch và bù tr đin t các giao dch th đm bo tuân th tiêu chun VCCS và đã chun b sn sàng ngun lc, h tng công ngh đ h tr các ngân hàng trin khai. Napas có nhim v phi h tr v k thut vi các ngân hàng trong vic trin khai b k thut, cung cp thông tin đy đ cho các ngân hàng.

Đến nay, có rt nhiu ngân hàng đã đăng ký vi Napas đ thc hin chuyn đi th t sang th chip ni đa. Hin ti Napas đang h tr trin khai chuyn đi cho 7 ngân hàng đu tiên gm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Sacombank, TPBank, ABBank. Vic chuyn đi bao gm trin khai h thng phát hành th, h thng chp nhn th, h thng x lý giao dch đ kết ni vi Napas.

Hết năm 2019 s chuyn đi được 30% s lượng th t sang th chip

D kiến đến hết năm 2019 s chuyn đi được 30% s lượng th t sang th chip và hết năm 2021 hoàn tt vic chuyn đi. Li ích các ngân hàng thu được khi thc hin chuyn đi không ch trước mt mà còn v lâu dài như: Hn chế được ri ro các giao dch gi mo, đm bo an ninh an toàn thanh toán cho khách hàng.

Đng thi th chip không tiếp xúc (contactless) còn m rng kh năng tích hp các tin ích thanh toán vi các ngành kinh tế khác, hướng ti chiếc th thanh toán đa năng, th chip có th tích hp các ng dng thanh toán trong giao thông, bo him, y tế, giáo dc, thanh toán nhiu dch v công ngay trên cùng mt chiếc th.

Theo kinh nghim ca các quc gia đi trước, khó khăn ln nht là quá trình chuyn đi b kéo dài, vượt quá l trình đt ra ban đu, dn đến h tng không đng b và không x lý trit đ được vn đ bo mt, chng gian ln trong giao dch thanh toán. Do vy các bên tham gia cn cam kết vic chuyn đi bám sát theo l trình đã được đưa ra ca NHNN.

Theo chia s ca ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó V trưởng V Thanh toán (NHNN), Thông tư 41 đã đ ra l trình c th trong 3 năm (2019, 2020, 2021) vi vic chuyn đi sang th chip ni đa ca các ngân hàng. C th, đến 31/12/2019 ít nht 30% s th ni đa được các t chc cung ng dch v thanh toán phát hành phi chuyn đi sang th chip; đến 31/12/2020 ít nht 60% th ni đa phát hành phi chuyn đi sang th chip; và 31/12/2021, 100% th chip được phát hành bi các ngân hàng cũng như các t chc cung ng dch v thanh toán phi được chuyn đi sang th chip.

Gn đây nht, trung tun tháng 3/2019, NHNN đã có Công văn s 1524/NHNN-TT đ ngh các t chc PHT, t chc TTT, chuyn mch th, bù tr đin t giao dch th ch đng, nghiêm túc t chc trin khai áp dng TCCS v th chip ni đa theo l trình chuyn đi quy đnh ti Thông tư 41; yêu cu các đơn v nêu trên phi đm bo hot đng th din ra liên tc, n đnh và an toàn, đng thi phi đm bo quyn li hp pháp ca ch th trong quá trình thc hin chuyn đi. NHNN cũng khuyến khích các t chc PHT, TTT hoàn thành trin khai vic áp dng TCCS v th chip ni đa trước thi hn so vi quy đnh.

Chia s v ưu đim ca th chip, ông Nguyn Quang Minh cho biết, th chip khác th t là thông tin nm trong chip được mã hóa, được khóa, ch có ngân hàng phát hành mi đc được. Và khi không đc được d liu trong th nên không th làm th gi được. Đc bit, th chip không tiếp xúc (contactless) s tin dng hơn so vi thanh toán tin mt tc đ giao dch nhanh ch 0,2-0,3 giây là x lý xong giao dch, khách hàng khi đưa th thanh toán chm vào máy POS cũng không cn nhp mã PIN hay ký xác nhn vi các giao dch giá tr nh.

Napas đ xut ngưỡng thanh toán không xác thc ch th mi ln có giá tr ti đa 1 triu đng, lũy kế cng dn ti đa 3 triu đng. Sau ngưỡng này, ch th phi nhp mã PIN đ xác thc li giao dch, đm bo an toàn, thun li cho ch th cũng như yêu cu qun tr ri ro ca các ngân hàng. Tuy nhiên, ngưỡng giá tr thanh toán s do mi ngân hàng phát hành th quy đnh.

Vy, s chuyn đi th này có s lan ta ti các ngành khác? Đi din Napas cho rng, khi thiết kế d án, Napas xác đnh vic chuyn đi này s đáp ng nhu cu hin ti và d trù trước nhu cu trong tương lai đ đáp ng nhu cu thanh toán qua di đng như dùng th, dùng đin thoi táp lên máy POS đ thanh toán.

Hai là sn sàng tích hp đa ng dng, con chip bn cht là máy tính thu nh, sn sàng ng dng cho y tế, giao thông… Xu hướng ti 4.0 sn sàng tích hp con chip lên thanh toán. Bn thân b tiêu chun chip ni đa thiết kế ti ưu thanh toán trong giao thông. Tc đ hoàn thành dưới 300mns, thông 150-200mns, đáp ng tiêu chun trong giao thông công cng (dưới 300mns).

Vic sn sàng thanh toán trong giao thông mang ý nghĩa ln, hin nay nhiu quc gia trên thế gii đã ng dng th ph biến như: Anh, Úc, Malaysia và các quc gia khác thanh toán theo xu hướng EMV Open loop (th vòng m).

Napas hin tích cc phi hp vi Hà Ni và TP. H Chí Minh tiến ti sn sàng ng dng th chip ni đa Vit Nam trong giao thông công cng, t nay ti cui năm thí đim vi hai tuyến xe bus ti Hà Ni. Vic sn sàng thanh toán trong giao thông làm tăng tin ích ch th và tăng cường thanh toán không dùng tin mt trong cuc sng, góp phn tiết kim chi phí in th vé.

Chuyên gia chia s, vic chuyn đi t th t sang th chip, các ngân hàng s phi chp nhn mt khon chi phí không nh, có th cao gp 15 - 20 ln so vi phôi th t; phi nâng cp thiết b chp nhn th, h thng chuyn mch ni b tng nhà băng đ có s tương thích.

Như vy, nâng cp h thng phát hành th s phi đi cùng vi vic nâng cp h thng chuyn mch. Ngân hàng phi đu tư thêm, song h phi chp nhn vì đây là nhu cu tt yếu, phù hp vi xu thế chung ca các quc gia trên thế gii, góp phn đm bo an ninh, an toàn, bo mt thông tin, ngăn chn các hành vi gian ln trong hot đng phát hành và thanh toán th...

Xem 186 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.