Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI
GPBank tuyển dụng các vị trí trên toàn hệ thống tháng 4/2019

GPBank tuyển dụng các vị trí trên toàn hệ thống tháng 4/2019

Ngân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) là Ngân hàng 100% vn Nhà nước, đang cn tuyn các ng viên cho v trí làm vic ti Tr s chính và Chi nhánh. Thời gian từ ngày 08/5/2019 đến hết ngày 07/6/2019.

Ch tiêu, v trí tuyn dng

+ V trí và ch tiêu lao đng tuyn dng ti cm Hà Ni

- 01 Trưởng/Phó trưởng KTNB;

- 02 cán b KTNB mng Tín dng;

- 02 cán b KTNB mng Qun lý ri ro;

- 03 cán b KTNB mng Kế toán;

- 01 cán b KTNB mng CNTT;

- 02 cán b Phát trin ng dng phòng Phát trin ng dng;

- 03 cán b Phát trin ng dng CoreBanking T24 phòng CoreBanking;

- 01 cán b phân tích nghip v (BA) phòng CoreBanking;

- 02 cán b Qun tr máy ch Core phòng H thng;

- 01 cán b Qun tr Cơ s d liu (DBA) phòng H thng;

- 01 Phó phòng Kim tra kim soát ni b;

- 01 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Bc kim tra kế toán tài chính-an toàn kho qu;

- 01 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Bc kim tra dch v khách hàng-huy đng vn;

- 02 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Bc kim tra tín dng;

- 01 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Nam kim tra tín dng;

- 05 cán b phòng Qun lý ri ro;

- 02 cán b phòng Phê duyt tín dng;

- 02 cán b phòng Treasury;

- 02 cán b phòng Khách hàng cá nhân;

- 03 cán b phòng Khách hàng doanh nghip;

- 01 cán b phòng Phát trin Sn phm dch v;

- 04 cán b phòng X lý và Thu hi n TSC;

- 02 trưởng phòng kinh doanh khu vc Hà Ni

- 01 trưởng phòng giao dch khu vc Hà Ni

- 01 phó phòng giao dch khu vc Hà Ni

- 36 cán b kinh doanh ti khu vc Hà Ni

- 14 cán b x lý và thu hi n ti CN/PGD TT ti khu vc Hà Ni

- 14 cán b kế toán giao dch ti khu vc Hà Ni

- 05 cán b kho qu ti khu vc Hà Ni

- 02 cán b kinh doanh ti Hi Phòng

- 01 cán b kế toán giao dch ti Hi Phòng

- 01 cán b kho qu ti Hi Phòng

- 05 cán b kinh doanh ti Qung Ninh

- 01 trưởng phòng kinh doanh ti Ninh Bình

- 01 phó phòng kinh doanh ti Ninh Bình

- 03 cán b kinh doanh ti Ninh Bình

+ Cm khu vc TP H Chí Minh

- 07 cán b kinh doanh ti khu vc TP H Chí Minh

- 01 cán b kế toán tài chính ti khu vc TP H Chí Minh

- 03 cán b kế toán giao dch ti khu vc TP H Chí Minh

- 01  cán b công ngh thông tin ti khu vc TP H Chí Minh

- 02 cán b kinh doanh ti Bình Dương

- 01 cán b kế toán giao dch ti Bình Dương

- 03 cán b kinh doanh ti Vũng Tàu

- 03 cán b kinh doanh ti Gia Lai

- 05 cán b kinh doanh ti Đà Nng

Mô t công vic và yêu cu: Xem chi tiết ti website ca GPBank

H sơ d tuyn

- Phiếu đăng ký d tuyn lao đng theo mu quy đnh ca GPBank (download ti website ca GPBank ti đây)

- Bn sao các văn bng, chng ch và bng đim (không cn chng thc) chng minh trình đ chuyên môn k thut; trình đ ngoi ng, tin hc theo yêu cu ca v trí cn tuyn;

- Giy chng nhn sc khe theo quy đnh ca B Y tế;

- Bn sao giy khai sinh (không cn chng thc);

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

- ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có chng thc theo yêu cu ca GPBank ti vòng phng vn hoc trước khi có kết qu tuyn dng theo quy đnh ca GPBank.

Đa đim nhn h sơ: cm Hà Ni ng viên np h sơ trc tiếp ti phòng T chc cán b GPBank (Tng 19, Capital Tower, s 109 Trn Hưng Đo, Hà Ni); cm khu vc TP.HCM ng viên np h sơ trc tiếp ti phòng T chc hành chính GPBank CN TP H Chí Minh (s 767 Trn Hưng Đo, phường 1, qun 5, TP HCM). Hoc gi email v đa ch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Đi vi các ng viên xa, không th trc tiếp đến np h sơ có th gi qua đường bưu đin theo đa ch nêu trên.

Lưu ý:

- Thông tin chi tiết xem ti website https://www.gpbank.com.vn/tuyendung;

- GPBank ch thông báo lch phng vn đi vi ng viên có phiếu d tuyn đúng theo mu ca GPBank và đ điu kin d tuyn;

- Không nhn h sơ ca ng viên đã d thi tuyn vào GPBank và không trúng tuyn trong vòng 06 tháng tính t ngày thi gn nht cho đến ngày đăng ti thông báo tuyn dng này;

- Mi thc mc, cn hướng dn, gii đáp đ ngh liên h qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đ được gii đáp.

Xem 978 lần
Đánh giá bài này
(3 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.