Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Hội thảo khoa học về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng

Hoi thao khoa hoc ve vai tro cua to chuc bao hiem tien gui trong qua trinh tai co cau to chuc tin dungNgày 24/4/2019, Vin chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) t chc Hi tho Khoa hc gii thiu, trao đi kết qu nghiên cu đ tài khoa hc và công ngh cp B “Vai trò ca t chc bo him tin gi trong quá trình tái cơ cu t chc tín dng yếu kém ti Vit Nam”.

Tham d Hi tho có đi din lãnh đo mt s V, Cc NHNN, chi nhánh NHNN, Bo him Tin gi Vit Nam(BHTGVN),mt s ngân hàng thương mi…

Phát biu khai mc Hi tho Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng, NHNN Nguyn Th Hin cho rng, t chc bo him tin gi là mt cu phn quan trng trong mng lưới an toàn tài chính ca mi quc gia. Ti Vit Nam, BHTGVN là t chc bo him tin gi duy nht, được thành lp 20 năm trước theo Quyết đnh s 218/1999/QĐ – TTg ngày 9/11/1999 ca Th tướng Chính ph. Đến năm 2012, Lut bo him tin gi đã được Quc hi ban hành, cho thy tm quan trng cũng như tính đc thù trong hot đng ca t chc bo him tin gi. Trong sut thi gian qua, BHTGVN đã thc hin tt các chc năng, nhim v được giao như: Cp và thu hi chng nhn tham gia bo him tin gi; tính và thu phí; chi tr tin gi bo him; theo dõi, kim tra vic chp hành quy đnh v bo him tin gi…

Bà Hin cho biết thêm, trong giai đon hin nay, khi yêu cu v tái cơ cu h thng các TCTD theo Quyết đnh s 1058/QĐ – TTg ngày 19/7/2017 phê duyt Đ án Cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020” thì vn đ nâng cao vai trò ca BHTGVN được đc bit quan tâm. Lut các TCTD được sa đi, b sung năm 2017 đã đt ra thêm nhiu nhim v đi vi BHTGVN đ t chc này tham gia tích cc hơn vào quá trình tái cơ cu các TCTD. Bên cnh đó, ti chiến lược phát trin ngành Ngân hàng đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết đnh s 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 ca Th tướng Chính ph) cũng đt ra nhim v sa Lut Bo him tin gi trong giai đon 2021 – 2025 nhm nâng cao hơn na vai trò ca BHTGVN, to điu kin cho BHTGVN tham gia sâu hơn vào vic tái cơ cu các TCTD.

Trình bày các ni dung chính ca đ tài nghiên cu, TS. Vũ Văn Long – Phó Tng giám đc BHTGVN ch nhim đ tài cho biết vai trò ca t chc bo him tin gi. Ông Long nói, tùy theo mô hình BHTG được quy đnh cho phép các t chc BHTG có th thc hin các chc năng nhim v khác nhau nhm đt được mc tiêu cui cùng là bo v người gi tin và đm bo s phát trin an toàn ca h thng ngân hàng.

Đ cp đến mc mc đích tái cơ cu các TCTD, TS Long cho rng, mc đích tái cơ cu các TCTD nhm cng c hiu qu hot đng ca ngân hàng thông qua vic đm bo kh năng thanh toán và kh năng sinh li. Ci thin năng lc thc hin chc năng trung gian tài chính ca h thng ngân hàng gia người đi vay và người cho vay; khôi phc nim tin ca công chúng.

Gi ý mt s đnh hướng v chính sách trong thi gian ti, đ tài cũng đưa ra mt s đ xut, kiến ngh như: Xác đnh mng an toàn tài chính quc gia trong đó, quy đnh rõ cơ chế phi hp, chc năng, quyn hn ca các cơ quan trong vic tái cơ cu TCTD nói riêng cũng như đm bo s n đnh ca h thng tài chính ngân hàng nói riêng; Sa đi đng b Lut BHTG và các Lut có liên quan, ban hành các văn bn Thông tư hướng dn thc hin đ BHTGVN có th tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cu TCTD yếu kém…

Xem 205 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.