Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

3 phương châm, 6 nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế

3 phuong cham 6 nhiem vu giai phap ve hoi nhap quoc teNgày 23/4, Ban Ch đo quc gia v hi nhp quc tế t chc Hi ngh trc tuyến toàn quc v hi nhp quc tế vi ch đ “Tăng cường hi nhp quc tế ch đng, sáng to, hiu qu vì phát trin nhanh và bn vng”. Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, Trưởng Ban ch đo quc gia v Hi nhp quc tế, phát biu khai mc và kết lun Hi ngh.

Đi din mt s t chc quc tế Vit Nam như Ngân hàng Thế gii (WB), Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB), Chương trình Phát trin ca Liên Hp Quc (UNDP), Phòng Thương mi Hoa Kỳ ti Vit Nam (Amcham), Phòng Thương mi châu Âu ti Vit Nam (Eurocham), Cơ quan Hp tác Quc tế Nht Bn (JICA) cũng tham d Hi ngh.

4 kết qu ni bt

Hi ngh đã tng kết, đánh giá mt cách khá đy đ, toàn din kết qu đt được, phân tích, ch ra nhng tn ti, hn chế, yếu kém và rút ra nhiu bài hc kinh nghim sâu sc v hi nhp quc tế trong 5 năm qua cũng như hot đng ca Ban Ch đo quc gia v hi nhp quc tế t 2014 đến nay. T đó, các đi biu đ xut, khuyến ngh các nhim v, gii pháp nâng cao hiu qu hi nhp quc tế mt cách toàn din, tng th, liên ngành.

Phát biu ti hi ngh, Th tướng Nguyn Xuân Phúc cho biết, hi nhp quc tế ca Vit Nam đã xut hin t khá lâu và có b dy lch s phong phú. Hi nhp luôn là mt ch trương ln, nht quán ca Đng, Nhà nước, nhưng cũng mang sc thái riêng phù hp vi tng giai đon phát trin ca đt nước.

Nêu rõ 5 năm qua hi nhp quc tế nước ta đã có bước phát trin vượt bc, Th tướng ch ra 4 kết qu ni bt.

Mt là, hi nhp quc tế đã góp phn cng c môi trường hòa bình, tranh th các điu kin quc tế thun li đ phát trin. Gi vng môi trường chính tr xã hi n đnh. Qung bá hình nh, văn hóa Vit Nam.

Hi nhp ca chúng ta đi vào giai đon cao hơn, thc cht hơn vi vai trò thúc đy đi thoi, hòa gii và tìm nhng hướng đi mi.

Th 2, qua hi nhp, chúng ta kiên quyết, kiên trì gi vng đc lp, ch quyn, thng nht và toàn vn lãnh th, bo v li ích quc gia, dân tc, quyn và li ích ca người dân, DN. Chúng ta không né tránh nhng khác bit, mà luôn ch đng đi thoi và đu tranh bo v các li ích chính đáng ca ta.

Th 3, hi nhp quc tế đã tr thành mt trong nhng đng lc quan trng đ thúc đy tăng trưởng, phát trin kinh tế - xã hi, tăng cường sc mnh tng hp quc gia, nâng cao v thế, uy tín quc tế ca đt nước.

Đến nay, đã có tng cng 71 nước công nhn Vit Nam là nn kinh tế th trường. Chúng ta đã có 11 FTA đã có hiu lc, đang thúc đy EU thông qua Hip đnh EVFTA và 4 FTA đang đàm phán. Các FTA này là cơ s, là nn tng quan trng đ nhiu hàng hóa, dch v ca Vit Nam tiếp cn ưu đãi cao vi 59 th trường đi tác; to thun li thu hút vn đu tư FDI và to vic làm, phát trin kinh tế.

Th 4, nhn thc v hi nhp quc tế ca c h thng chính tr, các cp, các ngành, cng đng DN và nhân dân ngày càng sâu sc hơn và có nhng bước tiến vượt bc.

T ch là thành viên có trách nhim phn đu làm tt nhim v ca mình, chúng ta đã tiến đến “ch đng tham gia, tích cc đóng góp, xây dng, đnh hình các th chế đa phương”.

Hòa nhp nhưng không hòa tan

Nêu ra nhng con s ni bt v kết qu phát trin kinh tế-xã hi 5 năm qua, Th tướng khng đnh, ch trương hi nhp quc tế là đúng đn và “chúng ta thêm t tin tiếp tc trin khai ngày càng hiu qu tâm thế và tm mc mi, cao hơn”. Hi nhp quc tế đã góp phn quan trng làm cho “ni lc” quc gia mnh hơn và tác đng tr li làm cho hi nhp quc tế thành công hơn.

Nhn mnh “thng không kiêu, bi không nn”, Th tướng cho rng, phi thng thn v nhng hn chế, yếu kém, thua thit cn rút kinh nghim sâu sc đ khc phc và làm tt hơn. Trong hi nhp quc tế ngày càng ph biến nguyên tc ly li ích quc gia, dân tc làm cơ s, trong khi có nhng lúc tư duy ca ta chưa đ nhy bén, linh hot đ theo kp xu thế này.

Trong hi nhp, v thế đa chiến lược và đa kinh tế Vit Nam chưa được khai thác ti đa và cách tiếp cn trong mt s vn đ còn chưa đ t tin, quyết đoán.

Bên cnh đó, hiu qu cơ chế phi hp gia các b, ban, ngành, đa phương chưa cao, cùng vi nhng hn chế v trình đ qun lý tr thành nhng cn tr phát trin, nhng k h cho nhng thua thit (các v kin, tranh chp quc tế). Vic thông tin cho các DN và người dân v hi nhp quc tế, các hip đnh FTA và chun b các điu kin cn thiết còn hn chế, chm chp.

Theo Th tướng, cn lưu ý mt s vn đ ln đt ra đi vi đt nước như: Môi trường quc tế biến đng nhanh và phc tp, hp tác và cnh tranh, đi tác và đi tượng luôn đan xen, biến đi linh hot và din ra cnh tranh gay gt, quyết lit trong khu vc, trên thế gii đang đt ra nhiu vn đ cn gii quyết đi vi hi nhp quc tế. T do hóa và m ca th trường đi đôi vi nhng hình thc bo h tinh vi thông qua nhng hàng rào k thut. S lượng các v khiếu ni, khiếu kin, tranh chp thương mi, đu tư quc tế gia tăng.

Mt s ngành sn xut đang đng trước nhng thách thc ln t d b bo h trong quá trình hi nhp, như mía đường, chăn nuôi... và t khoa hc công ngh, cách mng công nghip 4.0 như dt may, da giy, nông nghip, chế biến, chế to...

Cho rng thi gian va qua, đã xut hin mt s biu hin phn cm, lch lc, đo đc, văn hóa xung cp, mt phn do tác đng mt trái ca hi nhp mang li, Th tướng lưu ý, chúng ta hi nhp nhưng không hòa tan, vic gi gìn và phát huy bn sc văn hóa, truyn thng dân tc là nhim v rt quan trng ca các cp, các ngành và toàn xã hi.

Cn đc bit lưu ý nhng yêu cu mi v đy mnh và nâng tm đi ngoi đa phương: “Ch đng tham gia, tích cc đóng góp, xây dng, đnh hình các th chế đa phương” theo tinh thn Ch th 25 ca Ban Bí thư. Đây là yêu cu mi, rt cao và rt quan trng đi vi đt nước, Th tướng nói.

3 phương châm, 6 nhim v, gii pháp

Đnh hướng gii pháp, nhim v thi gian ti, Th tướng đ ngh thc hin 3 phương châm là: Nâng tm, toàn din và sâu rng, đi mi sáng to và hiu qu.

Trước hết, chúng ta phi tiếp tc nâng tm nhn thc, tư duy v hi nhp theo tinh thn ch đng đóng góp, tích cc tham gia xây dng, đnh hình các cơ chế đa phương và trt t chính tr - kinh tế quc tế. Qua đó nâng cao v thế quc tế, vai trò quan trng ca Vit Nam.

Chúng ta phi hi nhp quc tế toàn din và sâu rng đ phát huy ti đa ni lc, huy đng và s dng hiu qu ngoi lc, gn kết cht ch và thúc đy quá trình nâng cao sc mnh tng hp, năng lc cnh tranh, đi mi sáng to và kh năng thích ng ca đt nước.

Trong bi cnh hin nay, các cp, các ngành phi tp trung đi mi sáng to và hiu qu, coi DN và người dân là ch th ca hi nhp quc tế, hình thành thc s văn hóa hi nhp.

V nhim v, gii pháp thi gian ti, Th tướng nhn mnh mt s ni dung trng tâm. Th nht, hi nhp quc tế là s nghip ca toàn dân và ch có th thành công khi có s tham gia tích cc, sáng to, hiu qu ca các DN và người dân.

Mt mt phi hi nhp theo quy mô và tc đ phù hp năng lc và li ích ca đt nước; mt khác, không th ch đi, đ nhìn các thi cơ ln lượt trôi qua.

Th hai, c h thng chính tr, các cp, các ngành cn quyết lit vào cuc, quyết tâm đi mi, n lc hơn na đ tiếp tc đy mnh hi nhp trên tinh thn Ngh quyết 22 ca B Chính tr, Ch th 25 ca Ban Bí thư v và các ngh quyết, chương trình hành đng, kế hoch công tác hi nhp ca Chính ph.

Th ba, v hi nhp v kinh tế, phi làm cho ni lc mnh lên là nhim v trng tâm. Hi nhp trong các lĩnh vc khác phi h tr cho hi nhp kinh tế.

Cùng vi đy mnh các hot đng thương mi, đu tư, Th tướng đ ngh nâng cao năng lc phòng chng, gii quyết, x lý các tranh chp, khiếu ni, khiếu kin v thương mi, đu tư quc tế, trong đó chú trng đào to, bi dưỡng, phát trin đi ngũ lut sư, cán b pháp lý đ bo v quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca đt nước, người dân, DN.

Trung ương đã phân cp cp giy phép, qun lý đu tư nước ngoài cho các đa phương (có d án lên ti hàng t USD), do đó, các đa phương cn nm vng pháp lut hơn, không đ sơ h, dn đến tranh chp quc tế.

Theo các FTA thế h mi, nhà đu tư có quyn kin ra quc tế Nhà nước, Chính ph, chính quyn đa phương, Th tướng đ ngh cp y, UBND các tnh, thành ph chú ý vic này, phi hp vi các b, cơ quan chuyên môn có đi ngũ cán b làm công tác này...

Th tư, v hi nhp trong lĩnh vc chính tr, an ninh, quc phòng, chúng ta cn tiếp tc ch đng làm sâu sc hơn các mi quan h song phương và đa phương, phát huy mnh m, vai trò ca đi ngoi đa phương, phát huy các đim “đng” đ tăng cường lòng tin và đan xen li ích.

Th năm, v hi nhp trong lĩnh vc văn hóa xã hi, giáo dc đào to và khoa hc công ngh, cn luôn nhn thc sâu sc rng công ngh và nhân tài s quvết đnh thành công trong cnh tranh thế k 21. Do đó, chúng ta cn chú trng vic ch đng hc hi và nâng cao ni lc phù hp vi nhng thông l, chun mc chung.

Tp trung hp tác quc tế nâng cao cht lượng giáo dc đào to, đc bit là giáo dc đi hc và dy ngh ngang tm cht lượng và phù hp vi các tiêu chun khu vc và quc tế, đáp ng yêu cu phát trin ngun nhân lc phc v cách mng công nghip 4.0.

Th sáu, Th tướng nhn mnh đim rt quan trng là to mi điu kin thun li, phát huy hơn na vai trò ca đa phương, ca DN trong công tác hi nhp quc tế. “Dư đa” phát trin ln nht nm ngay trong s n lc không ngng, sc sáng to vô hn ca mi DN, ca mi người dân. Đa phương, DN là ch th trung tâm ca hi nhp, phi được th hưởng thành qu ca hi nhp.

Lãnh đo đa phương phi bo đm công khai, minh bch, sâu sát, tn tâm, “xn tay áo vào cuc”, thc s h tr hiu qu cho người dân, DN.

DN, người dân phi ch đng hơn, thc thi đy đ, nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy đnh pháp lut v hi nhp, không đ tình trng vi phm quy đnh pháp lut tiếp din, nh hưởng ln đến uy tín và hình nh đt nước, con người Vit Nam.

Các trang thông tin đin t ca các b, ngành, đa phương có vai trò rt hu ích không ch cung cp thông tin mà còn là kênh hu ích đ tiếp nhn, trao đi ý kiến, thông tin gia Chính ph, các b, cơ quan và đa phương, DN, người dân. Các t báo ca Trung ương và đa phương, c báo hình, báo nói, báo in, báo đin t dành thi lượng cn thiết đ gii thiu cho người dân và DN v hi nhp quc tế.

Xem 209 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.