Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Một số hành vi bị cấm trong sử dụng Ví điện tử

Hinh anh vi dien tuNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đang ly ý kiến cho d tho Thông tư sa đi, b sung Thông tư s 39/2014/TT-NHNN hướng dn v dch v trung gian thanh toán (TGTT).

D tho Thông tư sa đi quy đnh đ làm rõ phm vi điu chnh và đi tượng áp dng. Theo đó, phm vi và đi tượng điu chnh ca Thông tư là các t chc không phi là ngân hàng (non-banks) cung ng dch v Ví đin t; không bao gm trường hp các ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong vai trò là t chc phát hành Ví đin t.

Sa đi quy đnh v đnh nghĩa TKĐBTT, phù hp hơn vi thc tế trin khai các dch v TGTT. Theo đó, vic m TKĐBTT ch áp dng vi các dch v h tr dch v thanh toán (không phi tt c các dch v TGTT) và TKĐBTT có th được m ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không ch là ngân hàng thương mi như Thông tư s 39/2014/TT-NHNN hin nay), tuân th quy đnh hin hành v hướng dn m và s dng tài khon thanh toán.

Quy đnh v vic s dng Giy phép nhm tăng cường trách nhim ca các t chc đã được cp phép, tránh vic các t chc này cung ng dch v không đúng vi phm vi, đi tượng, bn cht dch v đã được cp phép cũng được sa đi, b sung. “T chc được cp Giy phép ch được thc hin cung ng các dch v TGTT ghi trong Giy phép theo đúng phm vi, đối tượng, bn cht dch v theo quy đnh ca pháp lut”.

Đáng chú ý, D tho Thông tư sa đi, b sung quy đnh v các hành vi b cm nhm ngăn chn vic li dng dch v Ví đin t, Giy phép hot đng cung ng dch v TGTT đ t chc hoc tham gia thc hin các hot đng ra tin, la đo, gian ln và các hot đng vi phm quy đnh ca pháp lut khác, c th: S dng Ví đin t đ thc hin các giao dch cho các mc đích ra tin, tài tr khng b, la đo, gian ln và các hành vi vi phm pháp lut khác; Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyn nhượng Ví đin t hoc thông tin Ví đin t, m h Ví đin t; M hoc duy trì Ví đin t nc danh, mo danh; Làm gi, ty xóa, chuyn nhượng, cho thuê, cho mượn Giy phép; y thác, giao đi lý cho t chc, cá nhân khác thc hin hot đng được phép theo Giy phép; Li dng vic cung ng dch v được cp phép đ t chc hoc tham gia thc hin các hot đng vi phm pháp lut.

V bin pháp đm bo kh năng thanh toán, d tho Thông tư sa đi, b sung theo hướng như sau:

Đi vi dch v h tr thu h, chi h: Thông tư s 39/2014/TT-NHNN hin nay quy đnh t chc TGTT phi đm bo kh năng thanh toán đi vi vic cung ng dch v h tr thu h, chi h tương t như dch v Ví đin t (bao gm: M và duy trì s dư TKĐBTT, gii hn mc đích s dng TKĐBTT). Tuy nhiên, qua nghiên cu, giám sát, trong thc tế khi cung ng dch v h tr thu h, chi h, bên cnh vic m và duy trì s dư TKĐBTT, t chc TGTT và ngân hàng có th tha thun mt s bin pháp đm bo kh năng thanh toán khác như: Ký qu hoc các bin pháp đm bo khác. Do đó, đ phù hp hơn vi thc tế, d tho Thông tư sa đi theo hướng cho phép t chc cung ng dch v h tr thu h, chi h được ch đng tha thun vi ngân hàng v các bin pháp đm bo kh năng thanh toán cho vic cung ng dch v này; tuy nhiên, ngân hàng vn là đơn v chu trách nhim cui cùng đi vi vic đm bo kh năng thanh toán cho các đơn v chp nhn thanh toán.

Đi vi dch v Ví đin t: Do thi đim các ngân hàng thc hin hch toán trên TKĐBTT ca t chc cung ng dch v Ví đin t đi vi giao dch np tin vào Ví đin t không đng thi vi thi đim t chc cung ng dch v Ví đin t ghi tăng Ví đin t ca khách hàng, nên các t chc cung ng dch v Ví đin t gp khó khăn trong vic va đm bo s dng TKĐBTT đúng mc đích, va tuân th quy đnh v tng s dư TKĐBTT không nh hơn tng s dư Ví đin t ti mi thi đim. Do đó, đ to thun li cho t chc cung ng dch v Ví đin t, d tho Thông tư quy đnh tng s dư trên TKĐBTT cho dch v Ví đin t phi được duy trì không thp hơn so vi tng s dư ca tt c các Ví đin t ca các khách hàng ti thi đim kết thúc ngày giao dch.

Bên cnh đó, D tho Thông tư quy đnh c th mc đích s dng TKĐBTT cho dch v Ví đin t, vic t chc cung ng dch v h tr dch v thanh toán phi tha thun vi ngân hàng hp tác v vic tr lãi sut tin gi không kỳ hn cho s dư TKĐBTT (nếu có) và vic tr, thu các khon phí phát sinh phi tách bch vi vic s dng TKĐBTT.

B sung quy đnh chi tiết v h sơ m Ví đin t ca khách hàng (cá nhân, t chc); trường hp cá nhân đăng ký m Ví đin t có tài khon thanh toán m thông qua người giám h, người đi din theo pháp lut; các bin pháp xác thc thông tin khách hàng m Ví đin t và vic liên kết Ví đin t ca khách hàng vi tài khon thanh toán (hoc th ghi n) ti ngân hàng. Phn điu khon chuyn tiếp cũng quy đnh t chc cung ng dch v Ví đin t phi rà soát h sơ khách hàng m Ví đin t được m trước thi đim Thông tư này có hiu lc thi hành và thc hin thu thp b sung các thông tin, tài liu ca khách hàng, xác thc thông tin khách hàng m Ví đin t theo quy đnh ti Thông tư này trong vòng 06 tháng k t ngày Thông tư này có hiu lc thi hành.

D tho Thông tư quy đnh c th v vic s dng Ví đin t, hn mc giao dch đi vi Ví đin t ca cá nhân và t chc, nhm gim thiu ri ro v li dng Ví đin t đ ra tin, thc hin các hot đng bt hp pháp, phù hp vi mc đích s dng dch v Ví đin t là phc v thanh toán các giao dch nh, l.

T chc cung ng dch v Ví đin t không được phép phát hành hơn 01 (mt) Ví đin t cho 01 (mt) khách hàng ti 01 t chc cung ng dch v Ví đin t, nhm tránh lãnh phí, ngăn nga tình trng khách hàng đăng ký m Ví đin t tràn lan, dn đến vic s dng Ví đin t là không thc cht hoc hành vi li dng m nhiu Ví đin t đ thc hin các hành vi ra tin, bt hp pháp.

Công c giám sát trc tuyến đi vi dch v Ví đin t, nhm hướng dn thng nht cho các t chc thc hin và b sung, làm rõ thêm các thông tin NHNN cn truy vn, thu thp trên công c giám sát trc tuyến cũng được quy đnh c th hơn. Phn điu khon chuyn tiếp cũng quy đnh v vic t chc cung ng dch v Ví đin t phi b sung, hoàn thin công c đ NHNN giám sát hot đng cung ng dch v Ví đin t theo quy đnh ti khon 6 Điu 1 Thông tư này trong vòng 03 tháng k t ngày Thông tư này có hiu lc thi hành.

Quyn ca ngân hàng cũng được b sung trong D tho Thông tư nhm to điu kin cho ngân hàng trong vic qun lý TKĐBTT cho dch v Ví đin t. Theo đó, “ ngân hàng có th t chi thc hin giao dch nếu t chc cung ng dch v Ví đin t không s dng đúng mc đích TKĐBTT quy đnh ti Điu 8 Thông tư này”.

B sung nhm làm rõ trách nhim ca ngân hàng trong vic qun lý vic đm bo kh năng thanh toán ca các t chc cung ng dch v h tr dch v thanh toán, nhm tránh ri ro thanh khon xy ra, gây nh hưởng đến quyn li ca khách hàng và uy tín ca chính ngân hàng.

Ngoài ra, d tho Thông tư b sung, làm rõ hơn vai trò, trách nhim ca ngân hàng (đc bit trong vic qun lý các đơn v chp nhn thanh toán) trong mô hình ngân hàng trc tiếp phát trin đơn v chp nhn thanh toán và hp tác t chc cung ng dch v TGTT. Quy đnh này nhm tăng cường hơn trách nhim ca ngân hàng khi phát trin các đơn v chp nhn thanh toán, hn chế các ri ro t các đơn v chp nhn thanh toán (như: gian ln hoc có hành vi cung cp hàng hóa/dch v trái quy đnh pháp lut).

Xem 204 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.