Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

5 chỉ tiêu xếp loại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hinh anh ky quy bao lanh tin dungNgày 18/3/2019, B Tài chính đã ban hành Thông tư s 15/2019/TT-BTC hướng dn cơ chế qun lý tài chính và đánh giá hiu qu hot đng ca Qu bo lãnh tín dng (QBLTD) cho doanh nghip nh và va.

Theo đó, k t ngày 01/6/2019 các QBLTD s được đánh giá hiu qu hot đng theo 5 ch tiêu sau:

Ch tiêu xếp loi

Th nht, v ch tiêu tăng trưởng doanh s bo lãnh cp tín dng: Xếp loi A, khi QBLTD có t l tăng trưởng doanh s bo lãnh thc hin ti thiu bng 90%  kế hoch được giao trong năm; Xếp loi B, khi có t l tăng trưởng doanh s bo lãnh thc hin đt t 75% đến dưới 90% kế hoch được giao; Xếp loi C, khi t l tăng trưởng doanh s bo lãnh thc hin đt dưới 75% kế hoch được giao.

Th hai, v ch tiêu t l n đã tr thay cho doanh nghip nh và va: Xếp loi A, khi QBLTD có t l n đã tr thay cho doanh nghip nh và va trên tng dư n, bo lãnh thc hin bng hoc thp hơn kế hoch được giao; Xếp loi B, khi t l n đã tr thay cho doanh nghip nh và va trên tng dư n, bo lãnh thc hin t trên 100% đến 110% kế hoch được giao; Xếp loi C, khi t l n đã tr thay cho doanh nghip nh và va trên tng dư n, bo lãnh thc hin cao hơn 110% kế hoch được giao.

Th ba, ch tiêu v t l thu hi n bt buc: Xếp loi A, khi QBLTD có t l thu hi n bt buc, thc hin ti thiu bng 90% kế hoch được giao trong năm; Xếp loi B, khi t l thu hi n bt buc, thc hin đt t 75% đến dưới 90% kế hoch được giao; Xếp loi C, khi t l thu hi n bt buc thc hin đt dưới 75% kế hoch được giao.

Th tư, ch tiêu v tng thu nhp tr tng chi phí: Xếp loi A, khi QBLTD có tng thu nhp tr tng chi phí thc hin ti thiu bng 90% kế hoch được giao trong năm; Xếp loi B, khi tng thu nhp tr tng chi phí thc hin đt t 75% đến dưới 90% kế hoch được giao; Xếp loi C, khi tng thu nhp tr tng chi phí thc hin đt dưới 75% kế hoch được giao.

Th năm, ch tiêu v tình hình chp hành chế đ, chính sách pháp lut:

Xếp loi A, khi QBLTD không b các cơ quan có thm quyn ra thông báo hoc kết lun v các vi phm cơ chế, chính sách thuc ni dung ti tiết đ khon 2 Điu 14 ca Thông tư này.

Xếp loi B, khi vi phm mt trong các trường hp: B B Tài chính hoc cơ quan nhà nước có thm quyn nhc nh bng văn bn...; B các cơ quan có thm quyn x pht vi phm hành chính bng hình thc pht tin, s tin tng ln b x pht không vượt quá 50.000.000 đng...

Xếp loi C, khi vi phm mt trong các trường hp sau: Không np báo cáo tình hình hot đng, báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy đnh...; B các cơ quan có thm quyn x pht vi phm hành chính bng các hình thc pht tin, s tin tng ln b x pht t trên 50.000.000 đng tr lên...; Người qun lý điu hành Qu bo lãnh tín dng có hành vi vi phm pháp lut trong quá trình thc thi nhim v ca Qu đến mc b truy cu trách nhim hình s.

Tng hp đánh giá

Sau khi thc hin phương pháp đánh giá hiu qu, QBLTD s được tng hp đánh giá xếp loi:

Xếp loi A, khi không có ch tiêu xếp loi C, trong đó có ít nht 02 ch tiêu trong các ch tiêu sau được xếp li A. Xếp loi B, trong các trường hp không được xếp loi A hoc loi C. Xếp loi C, khi có t 2 ch tiêu trong 5 ch tiêu tr lên xếp loi C.

Bên cnh đó, vic đánh giá hiu qu và xếp loi QBLTD được thc hin trên cơ s so sánh gia kế hoch, mc tiêu, nhim v được giao vi kết qu thc hin và kết qu giám sát hot đng.

Hàng năm, căn c các ch tiêu đánh giá hiu qu hot đng, QBLTD báo cáo gi Ch tch y ban nhân dân cp tnh đ thc hin xếp loi.

Xem 211 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.