Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Hội thảo khoa học về nghiên cứu chính sách tín dụng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hoi thao khoa hoc ve nghien cuu chinh sach tin dung danh cho dong bao dan toc thieu soNgày 18/4/2019, Vin Chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đã t chc Hi tho khoa hc gii thiu kết qu nghiên cu Đ tài khoa hc và công ngh cp B: “Nâng cao hiu qu ca các chương trình tín dng chính sách ca Ngân hàng Chính sách xã hi (NHCSXH) đi vi đng bào dân tc thiu s (DTTS)”.

Hi tho do Phó Vin trưởng Vin Chiến lược, NHNN Nguyn Th Hin ch trì, có s tham gia ca đi din NHCSXH Vit Nam, đi din các V, cc, đơn v NHNN, đi din mt s trường đi hc, vin nghiên cu và đi din các t chc tín dng.

Trình bày các ni dung chính ca đ tài nghiên cu, Ts. Trn Hu Ý, Giám đc Trung tâm đào to Ngân hàng Chính sách Xã hi (NHCSXH), Ch nhim đ tài, cho biết, đng bào các DTTS Vit Nam chiếm t l khong 15% tng dân s c nước, nhưng li chiếm đến hơn 50% tng s h nghèo và thu nhp bình quân ch bng 1/6 mc thu nhp bình quân ca c nước. Do đc đim cư trú ca đng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, min biên gii còn nhiu khó khăn, trình đ dân trí thp, Đng và Nhà nước, Ngành Ngân hàng đã ban hành nhiu chính sách đi vi các h nghèo, h dân tc thiu s, trong đó, có chương trình tín dng chính sách dành riêng cho đng bào DTTS giúp đng bào ci thin cuc sng, hi nhp vi xu hướng phát trin chung ca c nước, tiến ti gim nghèo bn vng, đng thi góp phn gi vng an ninh quc phòng, n đnh xã hi các đa phương.

Theo đánh giá ca TS. Ý, Ngun vn dành riêng cho h đng bào DTTS có s tăng trưởng đu qua các năm trong giai đon nghiên cu ca đ tài (t 2014 - 5/2017). Năm 2014 mi ch có 0,52%, sang năm 2015 đã tăng lên đáng k, đt ti 1,5% trong tng ngun vn ca NHCSXH, và năm 2016 là 1,36%. Mc vay chương trình h đng bào DTTS đc bit khó khăn cũng được nâng lên t 5 triu đng/h lên mc 8 triu đng/h. Ngun vn tín dng chính sách đi vi đng bào DTTS ti NHCSXH đã đu tư cho gn 100% h đng bào DTTS ti các xã, thôn, bn đc bit khó khăn, ti vùng sâu, vùng xa, có nhng h đã vay được vn t 2 đến 3 chương trình tín dng chính sách. Ngun vn tín dng chính sách đã mang li hiu qu thiết thc, góp phn gii quyết được nhng vn đ căn bn thiết yếu ca cuc sng đng thi giúp h đng bào DTTS nâng cao cht lượng cuc sng, to thêm vic làm, gim bt khó khăn, gim bnh tt, tht hc, góp phn phát trin kinh tế vùng đng bào DTTS. Bên cnh đó, các chương trình tín dng chính sách còn góp phn thay đi nhn thc ca bà con các DTTS, giúp bà con t tin hơn trong vic quyết đnh các phương án sn xut, kinh doanh, to vic làm, ci thin đi sng, t đó góp phn gim t nn xã hi, ci thin tình hình an ninh đa phương.

Ti hi tho, các đi biu tham gia đu nht trí cho rng chính sách phát trin kinh tế - xã hi đi vi đng DTTS có ý nghĩa quan trng th hin s quan tâm ca Đng và Nhà nước đi vi s phát trin hài hòa các vùng min, đng thi đm bo n đnh xã hi, phát trin kinh tế, gi vng an ninh - quc phòng, nht là các vùng sâu, vùng xa, các vùng min còn khó khăn. Tuy vy, vic trin khai thc hin các chương trình tín dng còn gp nhiu khó khăn, mà có nguyên nhân xut phát t c phía ngân hàng hàng (ngun vn cho vay, cht lượng tín dng, cán b..), cũng như phía người vay (trình đ dân trí, năng lc s dng vn vay, tình trng di cư, ý thc tr n). Bên cnh đó, còn có nguyên nhân ca vic b trí ngun lc, s phi hp ca các cơ quan, t chc liên quan chưa đng b, tích cc. T đó, Nhóm nghiên cu đã đ xut mt s gii pháp khc phc nhng tn ti, hn chế trong vic trin khai các chương trình tín dng chính sách đi vi đng bào DTTS. Các đi biu tham d cũng đ xut ý tưởng đ nâng cao hiu qu các chính sách cho vay.

Kết lun cuc hi tho, Phó Vin trưởng Vin Chiến lược, NHNN Nguyn Th Hin đánh giá cao đ tài nghiên cu và cm ơn các ý kiến đóng góp ca các đi biu tham d hi tho. Bà Hin cho biết, NHNN đang xây dng chương trình giáo dc tài chính toàn din và s quyết lit trin khai trong thi gian ti, trong đó đc bit chú trng giáo dc kiến thc tài chính cho cng đng, nht là các đi tượng còn có khó khăn trong vic tiếp cn sn phm, dch v ngân hàng, trong đó có đng bào và ph n DTT. Hin nay,NHNN đang tích cc trin khai rng rãi các chương trình truyn thông v các sn phm, dch v ngân hàng, các chương trình tín dng chính sách thông qua các kênh truyn hình, truyn thanh, đin hình như chương trình “Tin khéo, tin khôn”, chương trình “Ví tin ca bn”. V chính sách đi vi đng bào DTTS, bà Hin cũng nhn mnh,mt mình Ngân hàng CSXH không th gii quyết tn gc vn đ phát trin kinh tế khu vc đng bào DTTS mà cn có s vào cuc quyết lit ca chính quyn các cp và các cơ quan ban ngành liên quan.

Xem 209 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.