Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

CIC gia tăng cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng của khách hàng

CIC gia tang co hoi tiep can von ngan hang cua khach hangNgày 17/4/2019, Trung tâm Thông tin Tín dng Quc gia Vit Nam (CIC) ban hành Quyết đnh s 105/QĐ-TTTD v vic gim giá các sn phm thông tin tín dng vi mc gim 10% so vi mc giá hin hành.

Theo ni dung Quyết đnh s 105/QĐ-TTTD, CIC vn tiếp tc duy trì chính sách ưu đãi vi mt s t chc đc bit như sau: Qu Tín dng nhân dân, T chc tài chính vi mô: áp dng mc giá bng 20% so vi mc giá sn phm tương ng cung cp cho TCTD. Ngân hàng Chính sách xã hi: áp dng mc giá bng 50% so vi mc giá sn phm dch v tương ng cung cp cho TCTD. T chc t nguyn có chia s thông tin tín dng được áp dng mc giá sn phm quy đnh ti Ph lc I ca Quyết đnh này. Đi vi các sn phm khác theo hp đng đã ký gia T chc t nguyn và CIC và còn hiu lc, áp dng mc gim giá 10% đơn giá sn phm so vi mc giá quy đnh ti hp đng đã ký.

Vic gim giá theo quyết đnh s được thc hink t ngày 01/5/2019 và thay. Quyết đnh 105/QĐ-TTTD cũng s thay thế Quyết đnh s 210/QĐ-TTTD ngày 21/8/2019 ca Tng Giám đc Trung tâm Thông tin tín dng Quc gia Vit Nam v mc giá sn phm, dch v thông tin tín dng cung cp cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng

Trong năm 2018, CIC đã thc hin gim giá dch v 2 ln vào tháng 1/2018 (gim 12%) và tháng 9/2018 (gim 20%). Tuy nhiên, vi vic đi mi phương thc cung cp thông tin trên nn tng công ngh mi, CIC có th tăng mnh cung cp thông tin theo thi gian thc. Đây được xem là tin đ đ CIC tiếp tc gim phí dch v trong tháng 5/2019. Cũng theo đi din CIC thì vic gim giá các sn phm thông tin tín dng này nhm đng hành cùng các TCTD trong n lc gim chi phí hot đng và gim lãi sut cho vay theo ch trương ca Chính ph và NHNN. Ngoài ra, CIC cũng đã xây dng cng thông tin kết ni vi khách hàng vay, cho phép khách hàng vay đăng ký tài khon truy cp đ khai thác thông tin tín dng, đim tín dng ca bn thân min phí ti CIC. Qua đó, khách hàng vay có th phát hin nhng sai sót v thông tin và yêu cu chnh sa sai sót nếu có.

Lãnh đo mt ngân hàng thương mi ln ti Hà Ni chia s, vic CIC liên tc gim giá các sn phm thông tin tín dng đã giúp ngân hàng và khách hàng tiết kim hàng t đng chi phí mua tin hàng năm. Vic tiết kim chi phí này không ch mang li li ích thiết thc là gim chi phí cho ngân hàng mà nó còn giúp ngân hàng đy mnh hơn vic vn tin khách hàng (chi phí gim) t đó làm minh bch hơn na hot đng tín dng ca ngân hàng cũng như gia tăng cơ hi tiếp cn vn ngân hàng ca khách hàng. Trước kia do chi phí vn tin cao nên ch nhng h sơ khách hàng kh quan (đã thm tra k và có kh năng được cp tín dng) thì mi vn tin CIC, nay thì gn như khách hàng nào có nhu cu vay vn đu qua th tc vn tin CIC đu tiên. Cũng chính nh thế mà nhiu khách hàng có lch s tín dng tt, hoc chưa có lch s tín dng đu d dàng tiếp cn vi vn ngân hàng hơn khi có đáp ng đ điu kin vay vn ca doanh nghip.

Được biết, CIC đã xây dng H thng H tr khách hàng (Contact Center) hin đi qua tng đài 19001082, h tr 24/24h vi các hình thc tiếp nhn khiếu ni, yêu cu h tr tư vn s dng sn phm, dch v, tư vn và ph cp kiến thc tài chính cho khách hàng vay trong quan h tín dng vi các TCTD. Nh h thng này mà các yêu cu tư vn, thc mc ca khách hàng và các t chc tín dng đu được gii đáp mt cách nhanh chóng qua đó to thun li cho khách hàng, doanh nghip tiếp cn ngun vn ca các ngân hàng được nhanh chóng hơn na.

Xem 219 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.