Trang nhất


Chuẩn mực đạo đức, lối sống của CBĐV VietinBank

vietinbank20tuyen20quang20ho20tro20giao20dich20chung20khoan

Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Quy định về “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ VietinBank theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động (CBĐV) thuộc Đảng bộ và trong hệ thống đang làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của VietinBank phải thực hiện tốt các điều sau đây:

Tiêu chuẩn chung 

 1. Tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam; sống có lý tưởng, vì dân, vì con người, vì xã hội; không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng, phát triển NHCTVN.

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các nội dung của Thoả ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, chấp hành nghiêm túc Quy chế nội quy lao động NHCTVN và sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.

 3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo, hiệu quả, công tâm, luôn tận tuỵ với công việc, giữ gìn và xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, thường xuyên gắn bó mật thiết với đồng nghiệp, quần chúng nhân dân và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 4. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn gắn với các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các nguy cơ, tệ nạn và chống chủ nghĩa cá nhân biểu hiện dưới mọi hình thức.

5. Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, tích cực trong mọi công việc và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, các Phòng/Ban liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Có trách nhiệm xây dựng, phát huy truyền thống góp phần củng cố và giữ vững uy tín, thương hiệu VietinBank. Giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật của Nhà nước, của NHCTVN và của khách hàng theo quy định của pháp luật.

7. Cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phải gương mẫu và nâng cao trách nhiệm quản lý, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của CBĐV thuộc quyền quản lý theo sự phân công và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ cá nhân, đơn vị được giao.

 8. Quá trình thực hiện quyết định của cấp trên, nếu có căn cứ chứng minh quyết định đó trái pháp luật và trái quy định của NHCTVN thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo ngay với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

CBĐV cần phải “Xây”

1. Xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện, chủ động nghiên cứu để nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy chế, nội quy quy định của đơn vị, của VietinBank.

2. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chịu khó học tập, đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn, ứng dụng kiến thức mới vào công việc cụ thể hằng ngày.

3. Xây dựng phương pháp làm việc khách quan, khoa học, sâu sát cơ sở, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng/Ban nghiệp vụ và đoàn kết nội bộ. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ ở nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, chấp hành Qui định những điều đảng viên không được làm (Nếu là đảng viên), nâng cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.

4. Tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới thực hiện 4 hoá của VietinBank, giải quyết công việc: Đúng chủ trương, chính sách, đúng pháp luật, đúng thời gian và đem lại hiệu quả cao nhất.

5. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong công việc luôn có thái độ khiêm tốn, hoà nhã, trung thực; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của quần chúng, gương mẫu nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm đạt kết quả tốt.

6. Thực hiện nghiêm túc nội dung Sổ tay văn hoá VietinBank: “Trung thực, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Đẩy mạnh thi đua lao động, học tập nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu VietinBank, chủ động tích cực tham gia hội nhập kinh tế Khu vực và Quốc tế.

CBĐV cần phải “Chống”

1. Chống các biểu hiện chây lười trong công tác, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, tùy tiện, thiếu tinh thần phối hợp hỗ trợ trong giải quyết công việc, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, gây bè phái, cục bộ, bản vị hoặc tự ý bỏ việc.

2. Chống lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thu vén, mưu lợi cá nhân; chống cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây khó khăn phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách hàng, đồng nghiệp trong khi giải quyết công việc hoặc bao che các hành vi sai trái; không được đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.

3. Chống làm tư vấn, cộng tác viên đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác hoặc những công việc thuộc thẩm quyền của mình và các công việc khác mà việc tư vấn có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích của đơn vị và của hệ thống VietinBank.

4. Chống tham ô, lãng phí và mọi biểu hiện cơ hội, trục lợi cá nhân, hẹp hòi, thiếu tinh thần trách nhiệm; chống phát ngôn, đưa tin không trung thực, không đúng lúc, đúng chỗ gây mất đoàn kết nội bộ; chống mọi hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội.

5. Chống vòi vĩnh, lập hồ sơ giả, làm sai lệch hồ sơ, vay ké, vay lại, thu nợ, thu lãi không nộp vào quỹ, xâm phạm tiền gửi, tiền lãi của khách hàng, cho vay đảo nợ, lợi dụng tiền công quỹ, tham gia rửa tiền, hoặc tham gia chơi hụi họ, lô đề, cờ bạc, cá độ…làm ảnh hưởng xấu đến cá nhân và uy tín của VietinBank, vi phạm các chế độ quy định của ngành, của hệ thống VietinBank.

(3618 lượt đọc)

garcinia cambogia diet supplement reviews kidney beans n rice e phaseolus vulgaris buy garcinia cambogia glendale ca does slendera pure garcinia cambogia work maintaining weight loss after garcinia cambogia pure garcinia cambogia extract llc where can you buy garcinia cambogia walmart 100 pure garcinia cambogia extract with hca reviews side effects of garcinia cambogia ultra modifast fat blocker kruidvat garcinia plus green coffee reviews about slendera garcinia cambogia carbohydrates in beans kidney beans quesadilla recipe dr oz garcinia cambogia free trial garcinia burn review garcinia diet max uk green coffee bean pure extract 800 mg carb blockers dangerous white kidney beans dry carb blocker herbs garcinia cambogia extract pure no fillers oral phytoceramide supplements do green coffee beans really work for weight loss white kidney bean extract and pregnant pure garcinia cambogia diet hns white kidney bean extract reviews garcinia cambogia hca 50 large white dried beans garcinia cambogia extract at walmart simple white kidney bean recipes does garcinia cambogia work to lose weight phase 2 carb blocker dr oz que es el extracto de garcinia cambogia giant white beans health benefits garcinia cambogia extract drug interactions how many carbs does natrol carb intercept block garcinia cambogia really work hallelujah diet black bean burgers where to find garcinia cambogia white kidney beans extract where garcinia cambogia is sold canned kidney beans health benefits advanced garcinia cambogia how to use ghi garcinia cambogia side effects fat block ise yariyor mu where can i buy pure garcinia cambogia extract pure garcinia cambogia vs raspberry ketone white bean extract supplements hca hydroxycitric acid pure garcinia cambogia extract and cleanse fx where to buy garcinia cambogia bean extract how does garcinia work in the body do canned kidney beans need to be drained how soon will i see results from garcinia cambogia how much is garcinia cambogia formula garcinia cambogia fruit seeds kidney beans calories white kidney beans uk white beans with pesto garcinia cambogia extract max non complex carbohydrates list where to buy pure garcinia cambogia in singapore which beans are healthiest green coffee speed slim garcinia cambogia supplement uk where can i buy garcinia cambogia in usa white kidney beans names is garcinia cambogia safe to use while breastfeeding garcinia cambogia or green tea do i need to cook canned kidney beans large white beans nutrition it works fat blocker reviews garcinia extract diet kidney beans or black beans buy garcinia cambogia glendale ca what does hca mean in garcinia cambogia garcinia hca premium south africa white beans good for pregnancy pure garcinia cambogia extract 100 organic and natural pure garcinia cambogia pill size original garcinia cambogia white beans in smoothie how to cook kidney beans quickly benefits of white kidney beans garcinia cambogia safe or not cambogia garcinia does not work garcinia cambogia results time garcinia cambogia trim diet white kidney bean extract directions garcinia cambogia extract pure in canada garcinia cambogia with more than 60 hca how to eliminate white foods from your diet beans and legumes for weight loss carb blocker research white kidney beans walmart phase ii white kidney bean extract garcinia cambogia with 60 hca dr oz pure garcinia cambogia hi health garcinia cambogia extract bad side effects white kidney bean extract as carb blocker does garcinia cambogia work as a laxative all natural garcinia cambogia 1300 carb blocker india what is the length of a kidney bean green coffee beans wholesale chili recipe with white kidney beans nutrigold garcinia cambogia gold results side effects of simply garcinia cambogia where can i buy garcinia cambogia in edmonton carb intercept mercado livre lipotrin carb blocker and fat absorber what stores sell black bean extract adzuki beans weight loss vit labs garcinia cambogia extract reviews white beans used in chili natrol carb intercept and diabetes white rice and pinto beans recipe garcinia cambogia extract pure drops buy natural garcinia cambogia uk white beans in a can garcinia cambogia for weight loss walmart how long do carb blockers last garcinia cambogia extract pure results phytoceramides capsules rightway nutrition garcinia cambogia extract dietary supplement garcinia cambogia miracle side effects phytoceramide derived from sweet potato black bean dietary supplement carb blocker singapore garcinia cambogia reviews bodybuilding dangers and side effects of garcinia cambogia garcinia cambogia really work for weight loss do black beans cause kidney stonesdo black beans help lose weight premium green coffee cleanse garcinia cambogia and green coffee bean weight loss white bean extract benefits and side effects red kidney beans vs black eyed beans miracle garcinia cambogia edmonton phytoceramides vitamin cottage natural earth garcinia cambogia reviews garcinia cambogia by healthy natural systems complex carbohydrates quizlet garcinia cambogia side dr oz do tesco carb blockers work garcinia cambogia contraindicatii forum garcinia cambogia extract stockists australia white beans lima beans garcinia cambogia for weight loss studies kidney bean shaped rash where to buy white kidney bean extract powder white bean extract amazon buy garcinia cambogia toronto can i eat canned kidney beans raw garcinia cambogia green coffee dr oz how much is natural garcinia cambogia dried white beans recipe dried white kidney beans pure garcinia cambogia extract in stores carb blockers vitamin shoppe pure garcinia cambogia new zealand carb intercept reviews natrol green coffee bean max carb intercept with phase 2 weight loss reviews hca garcinia cambogia dr oz advanced garcinia cambogia schweiz bestellen hca weight loss garcinia diet pro phytoceramides 350 mg reviews what is garcinia cambogia extra anyone lose weight with garcinia cambogia carb blocker xls side effects carb blocker diet garcinia cambogia real reviews white bean diet pill eating green coffee beans to lose weight lose weight black bean diet beans that help you lose weight garcinia cambogia dietary supplement white beans meaning in hindi pure garcinia cambogia uk reviews 100 pure garcinia cambogia extract with hca white kidney bean extract health benefits is garcinia cambogia formula gluten free pure garcinia cambogia walmart garcinia cambogia extract and raspberry cleanse reviews carbohydrates in canned green beans cheap green coffee bean extract does original garcinia cambogia really work did garcinia cambogia work for you where can you get white kidney bean extract white kidney bean extract vs white kidney beans white kidney beans extract cut out white foods diet where to buy garcinia cambogia extract nz nutrigold garcinia cambogia where to buy white kidney bean extract benefits dr oz black soybean diet carbohydrates in beans and lentils phase 2 white kidney bean extract reviews ghi garcinia cambogia side effects garcinia cambogia pills vitamin shoppe black kidney beans vs black beans phytoceramides private label how does garcinia cambogia affect diabetes white kidney beans extract benefits black beans and kidney function garcinia cambogia fruit wikipedia where to get pure garcinia cambogia in australia garcinia cambogia reviews from users garcinia cambogia and natural colon cleanse combo diet white kidney bean recipes indian do black beans help you lose weight does garcinia cambogia extract work yahoo hca garcinia cambogia dr oz the best carb blockers on the market can you eat canned kidney beans raw super garcinia cambogia and premier mango cleanse carb blocker when to take does white kidney bean extract work original garcinia cambogia label side effects of garcinia cambogia ultra are canned kidney beans safe to eat slendera garcinia cambogia and natural cleanse diet garcinia cambogia 60 hca side effects garcinia cambogia pure life white kidney bean extract garcinia cambogia fruit in malay where can i buy carb blockers buy white kidney pills on the official website where to buy pure garcinia cambogia fruit garcinia cambogia fruit in filipino garcinia cambogia pure canada garcinia burn pill the pure garcinia cambogia diet 1 cup kidney beans in grams does garcinia cambogia work if it has calcium in it can you buy garcinia cambogia at whole foods phytoceramides wiki premium garcinia cambogia garcinia cambogia effective dosage garcinia cambogia plus exercise does garcinia cambogia really work where to buy phytoceramides in stores garcinia cambogia drug interactions pure garcinia cambogia hca is white bean extract good for you phytoceramide supplements 350 mg what can i make with white rice and pinto beans