CHỦ NHẬT, 24/09/2023

SHB chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 30,674 tỷ đồng

Thứ hai, 09 Tháng 1 2023 03:38

Ngày 04/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định số 08/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

Theo đó, sửa đổi Điều 2 của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP- NHNN ngày 3/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội như sau:

“Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội là 30.673.831.960.000 đồng (Ba mươi nghìn sáu trăm bảy ba tỷ tám trăm ba mốt triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)”.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP- NHNN ngày 3/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội.

Quyết định số 1411/QĐ-NHNN ngày 09/8/2022 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Xem 287 lần