DIV bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2023 02:48

Ngày 05/01, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

DIV bao ve tot hon quyen loi ich hop phap cua nguoi gui tien

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khẳng định vai trò then chốt trong thực hiện chính sách BHTG

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIV Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh, năm 2022, DIV đã triển khai đồng bộ và hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao, khẳng định vai trò then chốt trong việc thực hiện tốt chính sách BHTG. Với nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, trong năm 2022, Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; DIV đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước để thống nhất các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG…

Trong năm 2022, DIV đã chủ động đề xuất và thống nhất định hướng với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước về 5 chính sách trọng tâm trong đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG; phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số tại DIV đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nghiên cứu, báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh và bổ sung vốn điều lệ cho DIV; hoàn thành ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với 56/57 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo hoạt động, tính đến ngày 31/12/2022, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 01 ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô. DIV đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý; hoàn thành kiểm tra đối với 275/275 tổ chức tham gia BHTG, đạt 100% kế hoạch kiểm tra định kỳ và hoàn thành kiểm tra 53/53 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đạt 100% kế hoạch được giao; phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 đối với 277 tổ chức tham gia BHTG.

Công tác quản lý thu phí BHTG được thực hiện tốt, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về việc tính và nộp phí BHTG; thực hiện miễn nộp phí BHTG năm 2022 cho một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Trong năm 2022, DIV đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG, kịp thời thông tin về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tư vấn cho người gửi tiền thông qua sự kiện trực tiếp, tọa đàm, giao lưu… đưa chính sách BHTG tới hơn 15 nghìn người gửi tiền. Đặc biệt tăng cường hỗ trợ trong giai đoạn triển khai đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG và phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG, nhằm nâng cao nhận chức và niềm tin của công chúng, của các cơ quan ban ngành đối với hoạt động BHTG.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo chuyên nghiệp; triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc DIV Đào Quốc Tính cho biết, năm 2023, DIV tiếp tục quán triệt, bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; những định hướng phát triển Chiến lược ngành Ngân hàng nói chung và Chiến lược phát triển BHTG nói riêng, từ đó xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện. Cụ thể, DIV sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục tham gia có hiệu quả vào quá trình triển khai Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG; chú trọng xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tại DIV theo từng giai đoạn, từng mục tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ DIV phê duyệt…

Tại Hội nghị, nhiều tham luận cũng được trình bày, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng Chương trình hành động Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Công tác giám sát của DIV góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát của Ngân hàng Nhà nước; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước góp phân đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống QTDND…

DIV Tay Bac Bo trien khai cong tac kiem tra QTDND

DIV thực hiện kiểm tra hoạt động QTDND

Bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đánh giá, mặc dù năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với đất nước và ngành Ngân hàng nhưng DIV đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ngành, đặc biệt trong công tác cơ cấu lại và xử lý các QTDND yếu kém.

Theo Phó Thống đốc, thời gian tới, khó khăn và thách thức đặt ra đối với ngành Ngân hàng nói chung và DIV nói riêng còn nhiều, đòi hỏi DIV phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, năm 2023, Phó Thống đốc lưu ý DIV cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nghiên cứu, phối hợp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tái cơ cấu, xử lý các TCTD gặp khó khăn; Chủ động, tập trung để DIV là một trong những đơn vị có vai trò quan trọng trong hỗ trợ an ninh, an toàn nguồn vốn; sử dụng nguồn phí kết dư để hỗ trợ tái cơ cấu các TCTD…

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và giao nhiệm vụ.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung trọng tâm của DIV như: (i) Kế hoạch kinh doanh 5 năm của DIV; (i) sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi; (iii) Nâng cao năng lực tài chính của DIV thông qua đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư.

Bốn là, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG, DIV khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển BHTG.

Năm là, tiếp tục tham gia, phối hợp tích cực với Ngân hàng Nhà nước trong quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém và xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố và DIV nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các QTDND. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm tra đối với các QTDND.

Sáu là, đổi mới và nâng cao hiệu quả, thúc đẩy hơn nữa hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện mục tiêu tại Chiến lược BHTG mới được Thủ tướng CP phê duyệt.

Bảy là, đa dạng các hình thức tuyên truyền, sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông số nhằm tuyên truyền về chủ trương chính sách, hoạt động ngân hàng, chính sách BHTG tới người gửi tiền. Đặc biệt tập trung truyền thông chính sách BHTG trong giai đoạn triển khai đề xuất chính sách sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật BHTG và triển khai Chiến lược phát triển BHTG nhằm nâng cao nhận thức công chúng.

Phó Thống đốc bày tỏ hy vọng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống DIV sẽ luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, cùng đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước cải thiện năng lực tài chính, vai trò, vị thế của DIV, từ đó đóng góp ngày càng nhiều hơn vào quá trình phát triển của ngành Ngân hàng cũng như bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, xứng đáng với vai trò của tổ chức tài chính nhà nước đặc thù do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Nhân dịp này, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước và các danh hiệu thi đua của ngành Ngân hàng cho các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống DIV có thành tích xuất sắc.

Xem 205 lần