VietinBank chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức

Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021 03:46

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức.Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/7/2021.

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019. Tổng tỷ lệ cổ tức chi trả cho 3 năm này là 29,0695%.

Trong thông báo hồi cuối tháng 5, khi VietinBank chính thức được Chính phủ phê duyệt Phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước gần 7.000 tỷ đồng, ngân hàng cho biết sẽ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức trong quý III, quý IV/2021. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 10.824 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được VietinBank đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

Xem 801 lần