VAMC mua thêm gần 21.000 tỷ đồng nợ bằng trái phiếu đặc biệt trong năm 2021

Thứ tư, 02 Tháng 3 2022 02:18

Tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, VAMC đã công bố kết quả mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt 20.999 tỷ đồng, mua nợ theo giá trị thị trường đạt 2.116 tỷ đồng, tăng lần lượt 43,35% và 41,32% so với năm 2020.

Như vậy, VAMC đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt và hoàn thành 88% kế hoạch mua nợ theo giá trị thị trường. Đồng thời, xử lý nợ ước đạt 83% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao. Đặc biệt, 100% các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của VAMC năm 2021 hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2020. Điển hình như chỉ tiêu doanh thu tăng 9,06% kế hoạch (tăng 99% so với năm 2020); lợi nhuận vượt 21,7% kế hoạch (tăng 36% so với năm 2020) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vượt 20% kế hoạch.

Về định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022, VAMC sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp trọng tâm: (i) đẩy mạnh hoạt động mua bán và xử lý nợ theo giá trị thị trường; (ii) triển khai việc lựa chọn, tìm kiếm các khoản nợ, tài sản bảo đảm; (iii) tăng cường hoạt động Sàn giao dịch nợ trở thành trung tâm kết nối thị trường nợ xấu, hoàn thiện mô hình tổ chức và các quy chế nội bộ; (iv) tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt theo chỉ đạo của NHNN; (v) xây dựng hệ thống thông tin quản lý một cách có hiệu quả khối lượng lớn các khoản nợ xấu VAMC đã mua và đang quản lý; (vi) triển khai các nghiệp vụ mới theo chức năng, nhiệm vụ của VAMC; (vii) tiếp tục phát huy vai trò của VAMC và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

Xem 313 lần