CHỦ NHẬT, 01/10/2023

HDBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 29.276 tỷ đồng

Thứ năm, 08 Tháng 6 2023 03:00

Ngày 6/6/2023, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã có văn bản số 790/2023/CV-HDBank công bố thông tin về việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.772.892.100.000 đồng theo văn bản số 4279/NHNN-TTGSNH ngày 5/6/2023.

Cụ thể, nguồn vốn điều lệ tăng thêm tối đa 3.772.892.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ tám trăm chín mươi hai triệu một trăm nghìn đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023, sô 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và Hội đồng quản trị HDBank thông qua tại Nghị quyết số 175/2023/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023.

Đồng thời, ngân hàng nhà nước yêu cầu OCB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người liên quan theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của ngân hàng nhà nước sau khi tăng vốn.

Trong đó, phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HDBank thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt là ngày 30/5/2023. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông là ngày 12/06/2023. Sau khi hoàn thành vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng lên 29.276 tỷ đồng.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật, HDBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Thông tư sô 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đôi của ngân hàng thương mại, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài.

(Nguồn: HDBank)

Xem 179 lần