VietinBank tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 06:25

Vừa qua, Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập các Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) tới 156 điểm cầu trong toàn hệ thống.

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống nhận thức sâu sắc trách nhiệm, thống nhất cao về ý chí; gương mẫu, tự giác thực hiện hiệu quả các quy định ở mỗi cương vị công tác. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đơn vị, NHCT Việt Nam và đất nước trong thời kỳ mới.

Ông Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Báo cáo viên đã trình bày: Những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những nội dung chủ yếu của Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, làm rõ những nội dung của Kết luận, Quy định gắn với thực tế, thực tiễn và các quy định, quy chế, nội quy của NHCT Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể trong triển khai Kết luận số 21-KL/TW tại VietinBank là “Chương trình Tuyển dụng nội bộ với vị trí Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh” vừa qua. Chương trình đã đảm bảo sự nhất quán, khách quan trong việc đánh giá, lựa chọn năng lực lãnh đạo và các năng lực chuyên môn. Qua đó, thể hiện chiến lược đặt công tác cán bộ là “trọng tâm” và lan tỏa văn hóa “trọng dụng người tài” của VietinBank.

Tại Hội nghị, ông Trần Kiên Cường đã nhấn mạnh hiệu quả của việc thực hiện tốt Kết luận, Quy định của Trung ương 4 (khóa XIII) như sau: (i) Có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần quan trọng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. (ii) Thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của NHCT Việt Nam và các đơn vị. (iii) Thu nhập, việc làm của người lao động và lợi ích của Nhà nước, của cổ đông được bảo đảm. (iv) Vị thế và uy tín của VietinBank được nâng cao.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của VietinBank là ngân hàng nòng cốt, chủ lực của nền kinh tế nhà nước; là công cụ thực hiện có kết quả chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần vào công cuộc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Xem 756 lần