HD SAISON được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động

Thứ hai, 13 Tháng 6 2022 04:06

Ngày 07/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1014/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 2 Giấy phép số 67/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON như sau:

“Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON: 2.350.000.000.000 đồng (hai nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó: Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 50% vốn điều lệ; Credit Saison Co.,Ltd (Nhật Bản) sở hữu 49% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 1% vốn điều lệ”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON. Quyết định số 18/QĐ-NHNN ngày 08/01/2020 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này.

Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các TCTD và quy định pháp luật khác có liên quan đối với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Quyết định này.

Xem 560 lần