Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ

Thứ tư, 22 Tháng 2 2023 02:38

Ngày 10/2/2023, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2023.

Hinh anh trai phieu

Theo Thông tư 12, chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, Kho bạc Nhà nước công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo; đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, Kho bạc Nhà nước công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước về kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn); đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán gồm: Công bố thông tin về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo và kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong tháng liền kề trước đó theo quy định nêu trên.

Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trên thị trường (gồm: kỳ hạn mua lại trái phiếu Chính phủ, lãi suất mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, mã trái phiếu Chính phủ, giá niêm yết trái phiếu Chính phủ, giá thực hiện, lãi suất chiếu khấu trái phiếu Chính phủ, giá trị giao dịch lần 1, giá trị giao dịch lần 2) cho Kho bạc Nhà nước để phục vụ đánh giá tình hình thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/5/2023.

Các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ có ngày thanh toán giao dịch lần 1 trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và ngày thanh toán giao dịch lần 2 sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Chi tiết Thông tư số 12/2023/TT-BTC xem tại đây.

Xem 243 lần

footer