Quy định mới về chế độ kế toán giao nhận và tiêu hủy tiền

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023 03:31

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2022/TT-NHNN, với nhiều quy định mới về chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được áp dụng từ ngày 15/2/2023.

Thông tư 25 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư 25 là các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước như: Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Thông tư 25 cũng được áp dụng cho các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước.

Về quy ước giá trị khi hạch toán nhập, xuất các loại tiền, các loại tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành thì giá trị hạch toán khi nhập, xuất Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành là giá trị nhập, xuất tiền (mệnh giá nhân với số lượng).

Đối với tiền biến dạng, hư hỏng nếu xác định được mệnh giá, Ngân hàng Nhà nước thu và hạch toán trên các tài khoản nội bảng theo giá trị nhập, xuất tiền (mệnh giá nhân với số lượng). Trường hợp tiền bị phá hoại không xác định được mệnh giá, Ngân hàng Nhà nước thu và hạch toán trên các tài khoản ngoại bảng theo giá quy ước mỗi tờ/miếng là 1 đồng. Đối với tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc phát hiện qua kiểm đếm thì hạch toán theo mệnh giá mỗi tờ tiền hoặc miếng tiền kim loại.

Tại Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhận tiền (thực hiện kiểm đếm): Căn cứ biên bản của Hội đồng kiểm đếm, bộ phận kế toán thực hiện báo nợ/báo có số chênh lệch thiếu tiền/chênh lệch thừa tiền. Đồng thời, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhận tiền phải gửi Biên bản của Hội đồng kiểm đếm, niêm phong và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định

Kế toán các nghiệp vụ giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt được sử dụng các tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước hiện hành. Căn cứ yêu cầu quản lý nghiệp vụ, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở các tài khoản chi tiết.

Chi tiết Thông tư 25/2022/TT-NHNN xem tại đây.

Xem 303 lần

footer